:לולסמה רואית


.החרזמ ךישמנ ונממו ןומר-שתכמ לש יברעמה והצק לע הפצנ דורע רעפממהעיסנב ליחתנ
החרזמ עסנו דורע לחנ ןוויכל דורע רעפממ דרנ .דבלב 4X4 יבכרל הריבע ךרדה ןאכמ
לש ןוילעה וקלחב .ץול יקוצמ ונל םורדמ .ונילעמ אשנתמ ודע רהו ונל ןופצמ ןומר שתכמשכ
.ץורעה לע תולצמה תויטנלטא תולא רפסמ דורע לחנ
הנפנ הבו ןוסח תעקב לש יחרזמ-ןופצה הצקב תאצמנה תמוצל עיגנ מ"ק 4 -כ רחאל
תנמוסמ רפע ךרד תלצפתמ הבו תפסונ תמוצ ךשמהב .לוחכה ןומיסה םע הנופצ
.השק תוריבעב מ"ק 3 -כ לש קחרמב דדוע תוראבל הליבומ וז ךרד .רוחשב
.ךשמהב הארנש יפכ הלק תוריבעב ךרדב דורע לחנ לש וצורעב תואצמנה תוראבל עיגהל ןתינ
תנמ ע "דדוע תוראב" הלילה ןוינח םקוממ הבש תמוצל עיגנ רפעה ךרד לע החרזמ מ"ק 2.5 -כ
לש יזכרמה וצורע םע קורי ןומיסב דדוע תוראב ןוויכל המורד תמוצב הנפנ תוראבל עיגהל
לע תואצמנ דדוע תוראב .דורע לחנ לש רוחשה ןומיסב שגפנ העיסנ מ"קכ רחאל .דורע לחנ
תיברעמ םירטמ 200 -כ יכ ןייצנ .שגפמל תיחרזמ םירטמ 500 -כ ץורעל ןופצמ ףחס תגרדמ
.הממיה תועש בור ךרואל לצ קינעמה ץורעה לעמ קוצמ אצמנ שגפמל
.דדוע תוראב לש הלילה ןוינחב תמוצל רוזחנ לולסמב ךישמהל תנמ לע
.תורקנ לחנ לש םינוילעה ויצורע ןוויכל החרזמ לוחכה ןומיסב ךישמנ תמוצהמ
.ףירע רה ונל םורדמו דדוע רה םמורתי ונל ןופצמ
ןחלושה ירהו ,יבוג ירה ,ןניק סכר ירוזיא לע הבחר תיפצת ונל תחתפנ תורקנ לחנ לעמ
.ןומר שתכמל םורדמש
ןבל-רוחש יעבצב םיטלובה םידומצ םירה ינש םיאשנתמ םירושימה לעמ
יברעה םמש תא םהל הנתנ תידוחייה םתרוצ .ינבלו יעמש ירה םה ולא
.(תונבה רה) תאנב לב'ג
.ברעמל-חרזממ בגנה תא םיצוחה םילודגה םיליחנה תשולשמ דחא תורקנ לחנ לש וצורעל דרנ
םיעורה םיארפה תאו בגנה יאבצ תא ולא םירוזאב תוארל ןתינ רקובהו םירהצה-רחא תועשב
.הטישו לשא יצעו םתר יחיש םיחמוצ ץורעב .םיצורעב
הדומצה ןבלו רוחש יעבצב העבג ףונב טולבת הל חרזמ ןופצמש תמוצל עיגנ מ"ק 3 רחאל
ןתינ ול ברעממו םטיפ רה והז .קצומ עלס שוג השארבו שתכמה ןפודל
ןומר הפצמב םג ןיחבהל ולכוי וצמאתיש ולא .םטיפ רעפמ ךרד ןומר שתכמ ךותל ץיצהל
.תואמצעה הלעמבו
ןווגמ ונל ןופצמש שתכמה ןפוד תא םיביכרמה םירהה ונשי מ"ק 4 -כ רחאל החרזמ ךישמנ ונא
.ןומר ןש יהוז קזח ההכ םוחל בוהצ-ריהב םוח
הלילה ןוינח דיל אצמנ שגפמה רחאל .40 'סמ שיבכ םע שגפמל דע ורתונ מ"ק 4-כ דוע
.שיבכה לש ברעמ דצמ הינח ץרפמב םיבכרה תא הנחנ מ"קכ רחאלו הנופצ הנפנ "ברעמ תורקנ"
"םיטינומאה ריק"ל דע תוקד 10 -כ לש הכילה עטק ליחתמ ןאכ
.םישרמה
.ןומר הפצמ ןוויכל הנופצ עסנו םיבכרל רוזחנ