:לולסמה רואיתרעפמ ןוויכל בכרה יגוס לכל הריבעה רפע ךרד לע העיסנב ליחתנ
.החרזמ ךישמנ ונממו ןומר-שתכמ לש יברעמה והצק לע הפצנ דורע רעפממ .דורע
ןיב עסנו ןומר שתכמ ךותל דורע הלעמב דרנ .דבלב 4X4 יבכרל הריבע ךרדה ןאכמ
הנפמה טלש ךרדה דצל הארנ מ"ק ינשכ רחאל .ןומר ינרק לש תוישעגה תועבגה
ךותב רתוחה ןטק ץורע והז . "תומזירפה ןוינק"ב הרצק תילגר הכילהל ונתוא
עלסל הבלהמ ןתוקצמתה ךרד תא ןייפאמה תומזירפה הנבמ תא ףשוחו תלזבה תועבג
.בכרב ךרדהמ תדרל ןיא דבלב ילגר אוה לולסמה .תלזבה
לכ תא זקנמה ןומר לחנ לש םינוילעה ויצורע תא םישגופ ונאש ךות עוסנל ךישמנ
.שתכמה חרזמב ןודראו למחמ תועקב דבלמ ןומר שתכמ לש וחטש
רבודמ .ןומר שתכמל תידוחייו תניינעמ עלס תרוצת תפשחנ הז רוזאב םינינועמל
ץרווק יקולח לש (טרמולגנוק) םילחנ דיכלתכ העיפומה ארוי ליגמ דורע תרוצתב
.םיפיו םילגועמ
הלעמל םדקש ינופצה הלעמה אוה ןומר הלעמ תיתחתל עיגנ םיפסונ מ"ק 7 -כ רחאל
ץוביק ירבח ודרי הז הלעמב .םודק םילמג הלעמ סיסב לע ץרפנו תואמצעה
שמיש אוהו 40 -ה תונשב ןומר שתכמב םהב ודבעש םילרנימה תובצחמל םיביבר
.1953 -ב תואמצעה הלעמ תצירפל דע ןומר שתכמל םיסנכנה לכ תא
םיפסונ מ"ק 5 -כ רחאלו שתכמה לש םימישרמה ויפונ ךותב החרזמ העיסנב ךישמנ
.םטיפ רעפמ ךרד שתכמל סנכנה ליבשה תא שוגפנ
תא הארנ .ןמזהמ קלחב וב תרבוע ךרדהו ןומר לחנ לש וצורע בחרתמ ךרדה ךשמהב
.םתוא תוארל הכזנ םג ילואו םיאבצהו םיארפה לש םהינמיס
ליבשל ונכרד תא תרבחמה תמוצב הפי הטיש ץע שוגפנ םיפסונ מ"ק 5 -כ רחאל
ההכה העבצב תטלובה ןומר-ןש םמורתת ונל םורדמ .ןומר-ןש רעפמלו לארשי
.הל ביבסמ םירהה עקר לע תננושמה התרוצבו
הנופצ הנפנ שיבכב .40 רפסמ שיבכל דע החונ העיסנב מ"ק השולש דוע ונל ורתונ
."הירגנ"ב רצק רוקיבל רוצעל ץלמומ ןומר הפצמל הלענש ינפלו