בוג לחנ

יללכ עדימ

.הרצח סכר לש םייחרזמ םורד םיילוש .הברעה ןופצ :לויטה רוזא
מ"ק 4 :ןורכיזה תבצמ-בוג לחנ :לולסמה ךרוא
מ"ק 4.5 :ריפצ דצימ -בוג לחנ
מ"ק 2.5 :ילגעמ בוג לחנ
קורי :ןורכזה תבצמ-בוג לחנ .1:ןומיס
רוחש :ריפצ דצימ-לפמ קורי :לפמ-בוג לחנ .2
רוחש :ןוינק ףקוע ליבש.3
.רחביש לולסמב יולתב תועש 5 -כ :הכילהה ךשמ
תנועב ןכדעתהל שי ,םיבגב םימ ונכתיי ףרוחב ,ץיקהמ ץוח הנוע לכ :תפדעומ הנוע
.תונופטישה
הלעמו 13 :םילייטמה ליג
ש"בב םילויט םואיתל הכשלה ךרד :ינוחטיב רושיא
עבוכ םדאל םימ רטיל 3 תוחפל :ינויח דויצ
(..םימב הכילהל םילדנס/םיילענ-ףסונב יוצר) תוחונ םיילענ
(בושח דויצ תפיטעל) ןוליינ תויקש
ךירדמל ישיא לבח
לויט םייקל תנמ לע .םילפמו םימ יבג ובו ינוינק לחנ אוה בוג לחנ :ינויח עדימ
:םיללכ רפסמ לע דיפקהל יואר בוג לחנב
.הצובקב לולסמה תא ריכמה םדא תוחכונל ההובג תופידע ·
.(תוכירב ,םילפמ ,םילבח) לולסמב תויתיעבה תודוקנה לש ,תידדה הרזע ןתמ ךות, חוטבו רדוסמ רבעמ ·
.רואה תועשלו הצובקה תלוכיל םאתהב םינמז חול ןונכת ·
.ידוחייה והנבמ לשב ההובג לחנב תונופטישה תנכס ףרוחב ·
.תונופטיש תנכס לש הפוקתב לחנל הסינכמ ענמיהלו ריוואה גזמל םיעדומ תויהל םילייטמה לע ·
תעדה תא ךכ לע תתל שיו הדימע ידכמ םיקומע םקלח םיאלמ םיבגהש ןמזב ,ףרוחה תנועב דוע ·
.םידלי םה םילייטמהמ קלחשכ רקיעב
.הבצח ,הנומיד ,ןורואו ןיצ ילעפמ ,שתכמ הפצמ :יוניפ תודוקנ
ריפצ דצימ ,הטרדנא :רשק תודוקנ
ל"נכו ,עיגהל בכר לכ לוכי םיברקע הלעמ תיתחתב הלחתהה תדוקנ לא :בכרל השיג יכרד
.הטרדנאב םויס תדוקנל
.(!רפע ךרד) הובג בכרב ,ריפצ דצימל תיברעמ ןופצ מ"קכ קר עיגהל רשפא - ריפצ דצימב םויסל
07-6532828/016/902 :ןופלט רקוב הדש ש"סיב :ףסונ עדימ
07-6581546 :ןופלט הבצח ש"סיב