:לולסמה רואית

לולסמ רואת

?םיעיגמ דציכ
םתור תמוצ דע החרזמ ליבומה שיבכב םיעסונו התוא םיצוח ,הנומיד דע םיעסונ
.(הנומידל תיחרזמ מ"ק 7.5 -כ)
מ"ק 8.5 -כ וב עסינו ,ןורוא םיטפסופה לעפמל ליבומה שיבכב (הנימי) המורד םינופ תמוצב
.(הנימי) חרזמ-םורד ןוויכל הנפנ הבו ,םיברקע הלעמו שתכמה לא הרומה טלשו רפע ךרדל עיגנש דע
ןטקה שתכמל הלאמש :םיכרד לוציפל דע (…תבכר תליסמ הצחנ וניכרדבשכ) מ"ק 10 -כ עסינ
.םיברקע הלעמל - ונידעי - הנימיו
.הרצח סכר תודרומל לתפתמו ךלוהה שיבכה םע ךישמנ
:לולסמה תלחתהל תויורשפא יתש תומייק
.בוג לחנ לע הרומה םותכ טלש עיפומ םש ,(ומצע הלעמה ינפל דוע איהש) ןורכיזה תבצמב *
תימור תידצימ םיעיגמ םשו ותיתחת דע הלעמה תא םידרוי ,שיבכה םע םיכישממ *
.לולסמה תליחת - תינופצ טעמ .ריפצ םו'גור - תארקנש

?םירזוח דציכ
:תוירשפא תודוקנ שולשב ףוסיא
(לחנה תא ונדריו הדימב) ריפצ םו'גור *
ןורכיזה תבצמ *
ריפצ דצימ *
?ריפצ דצימל םיעיגמ ךיא
.םיברקע הלעמ-ןטק שתכמ :םיכרדה לוציפ לא םירזוח
םיעיגמש דע ,מ"ק 5 -כ םיכישממ ,ונאב הנממ ךרדל (הלאמש) ברעמ-ןופצ ןוויכל םינופ
דע מ"ק 2.5 -כ רפעה ךרדב םיכישממ ,ריפצ דצימ ןוויכל ,רפע ךרדל (הלאמש) המורד הינפל
.הצובקה ונל הכחת םש ,הפוסב היינחה

?םיכישממ ךיאו
ךישמהל ,(הנימי) הנופצ תונפל ,ןורוא ילעפמל שיבכה לש רוביחה דע ןימי רושימב ךישמהל
…הנומיד דע ךישמהלו (הלאמש) הנופצ בוש תונפל םתור תמוצב .םתור תמוצ דע

לולסמ רואת
םע לוציפ-לפמל עיגנש דע םימעפ 'סמ ץורעה תא הצחו קוריה ןומיסה םע הטרדנאה דיל ליחתנ
םע ךלנ לעפמה םע הטמל קוריה לולסמה םע דרנ ונחנא .ריפצ דצימל ךישממה רוחש לולסמ
תדרל וא (םלוס םע) רוחש לולסמב םיבגה תא ףוקעל ןתינ םש - םיבגה םע השיגפל דע לחנה
לוחכ ןומיס םע השיגפל דע מ"ק ½ -כ דוע ךרעב ךלנ םיבגה ירחא קוריה ןומיסב םיבגה לא
.םיבכרה םע שגפמל דע םיברקע הלעמ לש ךשמהה שיבכ לע הלאמש הנפנ םש