ץול לחנ

:יללכ עדימ

.מ"ק 18 - לולסמה ךרוא
.הלק-תינוניב - תוריבע תמר
.ןמוסמ אל לובגה שיבכ ,ןכמ רחאל םודאו ןושארה וקלחב לוחכ - ןומיסה עבצ
.ץול תורוב ןוינח :םויסו הלחתה תדוקנ
.1 ד"הב ,ןומר הפצמ םירקבמ-זכרמ ,בגנה-רה ש"סיב ףירח-רה בצומ :הרזע
.ץול תורוב :םימ

:ץול לחנ
ךשמהבו למחמה רמק ברעמ לש תועבגה ןיב רתוחה לחנ אוה ץול לחנ
הז רוזאל ימדנאה ןומרה דקש ץע םש לע ול ןתינ ומש .ץול יקוצמ ןיבל ןניב
.(דקש - תיברעב זול) טבשב ו"טב ןמגראו ןבלב חרופ ותוארל ןתינו
םילעי םייח ויקוצבו בגנב םימישרמהמ תיטנלטא הלא יצע םיחמוצ לחנה ץורעב
.ינועבצהו סבירה יחמצ וב םיחרופ ףרוחה תנועב .םיאבצו
תא ולצנש םיאלקח ידי לע תופוקתה ךרואל תויאלקח תוסארט ונבנ ויתודג לע
.הובגה בגנה-רה ךרבתנ םהבש םיעקש לש תיסחי הלודגה תומכ
.םיגהנהמ תוריהזו תונמוימ תושרוד לחנה לש תויצח רפסמ
07-6532016 רקוב-הדש ש"סיב :ףסונ עדימל