:לולסמה רואית


רחאלו 1 ד"הב תמוצב (רצו לתופמ שיבכה ,תוריהז) הברעמ םינופ :םיעיגמ ךיא
ידירשו םימ-תורוב ובש רתא ץול תורובל הנימי הנפמה טלשל םיעיגמ מ"ק 30 -כ
םיתוריש ובש הליל ןוינח ןכו המודקה תילארשיה הפוקתהמ תואלקחו תובשייתה
םיצילממ ונא .דורע רעפמל הלאמש הנפמה טלש םדוקה טלשה לומ .םימו תוככס
רפעה ךרדב עוסנלו רוזחל ןכמ רחאלו ץול תורובב רוקיבב לויטה תא ליחתהל
.דורע רעפמל הליבומה
הליבומה הבוטה רפעה ךרד לע העיסנב ,רומאכ ,ליחתנ לולסמב תא :לולסמה רואית
3-כ וז ךרדב עסנ .בכרה ילכ יגוס לכל הריבעו לוחכב תנמוסמ ךרדה .דורע רעפמל
ךרדה ןאכמ .ץול לחנל ונתוא הנפמה תטלושמ תמוצב הנימי הנפנ הנממו מ"ק
.דבלב 4X4 יבכרל הריבע
לובגה שיבכ והז ,שיבכל עיגנ ץול לחנב מ"ק 9-כ רחאל :יברעמה לובגה שיבכ
שירע-לא לחנל ךפשיהל וכרדב ותוא הצוח ץול לחנו םירצמ ןיבל לארשי ןיב
לכונ ךרדב .ףירח רה ןוויכל שיבכה םע הלענו (הנופצ) הנימי הנפנ ונא .לודגה
לש ותפיכ תאו שירע-לע לחנ לש לודגה וצורע תא ,יניס ןופצ יבחרמ תא תוארל
מ"ק העברא לש העיסנ רחאל .בגנה ישתכמ ומכ שתכמ םייק ובש הקאנ-א ףירע לב'ג
מ"ק העברא רחאלו (החרזמ) הנימי הנפנו םוסחמב רובענ ףירח רה בצומל עיגנ
.ץול תורובל הינפה טלשל עיגנ םיפסונ
.הכשחה תועשב לובגה שיבכ לע עונל ןיא ,םכבל תמושתל