ןטק שתכמ ילע הלעמ

יללכ עדימ

1:50,000 חרזמ בגנה ןופצ:תופמ
תועש 4-5 :הכילהה ךשמ
הלעמו 10 :םילייטמה ליג
ץיקה ישדוחמ ץוח הנשה לכ :תופדעומ תונוע
תוחונ םילענ ,עבוכ ,שיאל םימ רטיל 3 :ינויח דויצ
,הנומיד תרטשמ "שתכמ הפצמ"ב יאבצ סיסב ,םיטפסופה :תיאופר הרזעו ןוחטב
הברעה תמוצ ילעפמ
םודא םיליבש ןומיס :םיליבש ןומיס
.ש"ב םילויט םואתל הכשלה ךרד :ינוחטב רושיא
רקוב הדש ש"סיב 07-6532016 :ןופלט :ףסונ עדימ

?םיעיגמ ךיא
םוקמכ םודסל ש"במ שיבכה דצב 1955 תנשב המקוהש חותיפ תרייע הנומידמ ליחתנ
.חלמה םיב גלשאה ידבועל םירוגמ
['בכ 'וט עושוהי] הדוהי ינב הטמ תלחנב ריע םש לע תארקנ הריעה
.הנומידל יחרזמ מ"ק 75 -כ םתור תמוצ דע החרזמ ליבומה שיבכב עסינו הריעה תא הצחנ
9 -כ וב עסינו "ןורוא" םיטפסופה לעפמל ליבומה שיבכב המורד הנפנ תמוצב
.הריתח סכר לש תולולתה ויתועלצמ ונתוא תוולמ (ןימי דצ) ברעממ ,העיסנב .מ"ק
,ר"מק 100 -מ הלעמל וחטש . "ןימי רושימ" ארקנה ילוח רושמ (לאמש דצ) חרזממ
.(תיניערג רקחמ תיירק) ג"מקה וזכרמבו
"ןורוא" םילעפמהמ טפסופ הליבומה לזרב תליסמ הצחנ תמוצהמ מ"ק 3 -כ רחאל
.דודשא למנל "ןיצ"ו
םיחטשבו עבט-תרומש ימוחתב םיאצמנ םילעפמה לש םילודגה היירכה יחטש\
.חטשב הכיפה יתלב העיגפ הווהמ םהב הירכש ,יידוחיי עבטו ףונ יסכנ םיווהמה
ךרדב עסנ .םיברקע הלעמו שתכמה לא הרומה טלשו רפע ךרדל עיגנ מ"קה 9 םותב
.שתכמ הפצמ - ונדעי - הלאמשו ,םיברקע הלעמל הנימי :םיכרד לוציפל דע מ"ק 7 -כ וז
.םתור תמוצ דע ונאב הנממש רפעה ךרדב הרזח - ףוסיאה
.הברעה תמוצ ןוויכל (החרזמ) הנימי הנפנ תמוצב
.ןטק שתכמ חתפ דע הליבומה רפע ךרדל הנימי הנפנ 20 -ה רטמוליקב