:לולסמה רואית

ןטק שתכמ ילע הלעמ

הגוסמ הדיחי ןפוד תאצוי ףונ תרוצ תומוקמ 3 -ב היוצמ בגנה ןופצ ירהב
!שתכמה .םלועב
רשפא וז הדוקנמ "שתכמ הפצמ" :תארקנה ילע הלעמ שארמ תיפצתב לולסמה תליחת
ךות לא ליבשה דרוי תיפצתהמ .שתכמה חתפ איה םויסה תדוקנ תא תוארל םג
.שתכמה
בוקעל אוה רתונש לכ ,ונרוחאמ רבכ ילע הלעמשכ ,שתכמה תיתחתב ,הדיריה רמגב
.מ"ק 4.5 -כ וחתפל דע שתכמה תא ותרזעב תוצחלו םודאה םיליבשה ןומיס רחא
ךכו שתכמה חתפ לא הכילהל חונ יאנתכ - שתכמה יצורעמ דחא לכב רוחבל ןתינ
ןומיסה .םיצורעב תויוצמה תורחא תועתפהו ינועבצ לוח יפושחמ "חיוורהל"
םיצורעה לעמ - וכלהמ בור יפ-לעו רתויב הרצקה ךרדב ונתוא ליבוי - םודאה
.םכותב אלו
תנועבו לחנה קיפאב רכס יונב - שתכמה חתפ ינפל טעמו ךרדה ףוס תארקל
!םימ אלמתמ הז רכס ,םימשגה
ןתוהזל ןתינ ,לולסמה לש ומויסל יוהיז תדוקנכ ווהי - תויונב םימ תובאשמ
.קחרממ רבכ