סרפ לחנ

יללכ עדימ

הנומיד ןוויכמ םיעיגמל) חלמה םי - הנומיד שיבכ לע 119 מ"קב :הילא העגהו הלחתה תדוקנ
ךרדה לע ,(לוחכ ןומיס) 4 X 4 ךרדל הלאמש םינופ וז הדוקנב .(תיפצ תמוצ ירחא מ"ק 3.5
.(קורי ןומיס) לולסמה תליחתל מ"ק 3.5 םיעסונ
הברעה תמוצ :םויס תדוקנ
לחנה לכ ךרואל קורי :ןומיס
מ"ק 9.5 :ךרוא
תועש 8 :הכילה ןמז
הלעמו 14-15 ליגמ :דעי להק
חלמה םי ילעפמ ,הבצח ש"סיב ,הנומיד א"דמ :הבורק יוניפ תדוקנ
ץיקמ ץוח לכה :תצלמומ הנוע
רקוב הדש ש"סיב
07-6532016 :ןופלט :ףסונ עדימ

סרפ לחנ
תועלצמ לש ףונב הרצח סכר לש םיחרזמ-ןופצה וילושמ דרויה לחנ אוה סרפ לחנ
.חלמה םי לש םיקתעהה - קוצמל דע ןוטריקו רוצ תעבגו
ותברק לע הדיעמה היחמצ ראשו םיטיש וב םיעיפומו וקלחב ינוינק אוה לחנה
םי לובג לע ותואצמיה לחנה לש ויפואב טלוב ללככ .תינדוסה הייחמצה ןושלל
םימיוסמ םינייפאמל ףסונב ולא חטש יאת ינש לש םהינייפאמו בגנה ןופצו חלמה
.הפיו דחוימ לחנל ותא םישוע הדוהי רבדמ לחנ לש
ןמז שידקהל ץלמומ דחוימב תונופטש רחאל םימ םיבגה םיאלמתמ ונממ םיקלחב
לחנה הפהפי רתא והז (אל םא ןיבו ןופטיש ירחא םא ןיב) סרפ יבג ובש רוזאל
םירדלוב ותיתחתבש לפמל םיכפשנו דחאל םידחאתמש עלסה ךותב םינוינק 3 ץרח
.תוניינעמ תוירטמואיג תורוצב
הטיש יצע רפסמ םיחמוצ היצחה תדוקנבשכ לחנה תודג ןיב ליבשה גלדמ ךשמהב
.םיפיו םילודג
ילעפמ לעו חלמה םי לש ימורדה וקלח לע תיפצת ונניעל הלגתמ סרפ לחנ ףוסב
.חלמה-םי
יודיא תוכירב לש הרדס אלא וניא חלמה-םי יורקה רוזאה לש הזה קלחה השעמל
ןהבש
.חלמה-םי יממ םירחא תורשעו םורבה גלשאה יבצחמ תא חלמה-םי ילעפמ םידירפמ
םיבשומה לע ,רכיכה תואנ רוזא לע תויפצת תרדס ונניעל הלגתמ לולסמה ךשמהב
ראשה ןיב .חלמה-םי םורדב תורייתו תואלקחמ םיסנרפתמה רמת ןיעו רכיכה תואנ
לע .םיחילמ םימ לעו תועיבנה ימ לע לכאמ יגד לודיגמ םיאלקחה םיסנרפתמ
םה םגש רו'עה תלעת לעש ,תיארקמה רעוצ איה ףיפאצ הרייעהמ םינדריה ונניכש
.תואלקחמ םיסנרפתמ
אוה דרז לחנ לש ואצומ תא יפאצ ירוחאמ תוארל ןתינ הריבס תוארה םהבש םימיב
תא תונובה לוחה ינבא ךותל קומע ןוינקב תינדריה המרהמ דרויה הסח-לא ידאו
המרה סיסב
.תינדריה
הרעמבש שודקה טול רזנמ תא יפאצל חרזממ םירהה לע אוצמל ןתינ הפמ תרזעב
ןומע אטחב ורצונ םג הבו ,םודסמ וחרבשכ ויתונבו טול ורתתסה הנבנ הילעש
.(ט"י 'רב) באומו
ראווח יעלסמ תבכרומ ינופצה הקלחבש הברעה ונניעל הלגתמ הז רוזאל םורדמ
.הבצח ןיעו ןדיע םיבשומה םהמ המורדו עוקבו ןבל ףונ םירצויה ןושלה