:לולסמה רואית

סרפ לחנ


םיפקוע ותוא לפמל םיעיגמ מ"ק 1.5 רחאל ,לחנה ץורע ךותב הכילה
רפע ךרד םע שגפמ דע ,לחנל הרזח םידרוי ,מ"ק 1.3 לש ףקעמ ,תילאמשה הדגהמ
התוא ,תיחרזמה החולשה לע םיכלוהו ץורעה תא םיבזוע םש ,םורד דצמ העיגמה
ןומיסה ,סרפה לש יזכרמה ץורעל םיכפשנה םינטק םיצורע 5 םיצוח ךרדבו םידרוי
בכר ךרד םיצוח ישארה ץורעב הכילה 'מ 200 רחאל ,לחנה לש ישארה ץורעל רזוח
םיבג ובו רצ ןוינק לחנה רצוי ךרדה םע שגפמה רחאל 'מ 100 ,(םודא ןומיס)
םיבגל תדרל תורשפא שי) ,תילאמשה הדגהמ ןוינקה תא ףקוע ןומיסה ,םיקומע
רבוע םיבגהמ .(ןמוסמה ליבשב ךישמהלו הרזח תולעל כ"חאו ,ןוינקב לייטלו
לש ישארה ץורעל הרזח םידרוי ,מ"ק 1.5 - לחנה לש תינופצ הדגה לע ןומיסה
'מ 800 רחאל ,תימורד הדגל םילועו ץורעה תא םיצוח ,(לודג הטיש ץע) לחנה
ירה ,םילעפמהו חלמה םי םורד ,סרפה לפמ לע המיהדמה תיפצתה תדוקנל םיעיגמ
.םודא
.הברעה תמוצ דע ןומיסה םע םידרוי תיפצתהמ

סרפ לחנ לש םיפסונה םילולסמל םירוביחה רואת
.רמת הלעמ שיבכ ךרואל 115-116 מ"קה ןיב רוחשב ןמוסמה ץורעל הסינכ .1
.סרפ-יבג רוזאב קוריה לולסמה םע רוביחל דע מ"ק 4 -כ ךרואל ץורעב הכילהו
שתכמל הסינכה לומ) 20 -ה מ"קב רמת הלעמב ליחתמה םודא לולסמל הסינכ .2
תיחרזמ 'מ 500 -כ ליחתמ לולסמה .סרפ-יבגל רפע ךרדל הנפמה טלש פ"ע (ןטקה
קוריה לולסמל רבחתמו תפסונ החולש הצוח ,ותוא הצוח ,ץורעל דרוי רפעה ךרדל
.סרפ יבג רוזאב

ינומיס רפסמ לחנה לש ינוינקה וקלחב הכילהב קוריב ולוכ לולסמה ןומיס
קר הז רוזאב םג תכלל דואמ בושח .וכותל סנכיהל ךכב םיצורל םירשפאמה םיליבש
.לולסמ ותואב הרזח םימעפל בייחת ןוינקל הסינכש תעדלו םיליבש ינומיס לע
ךותב רבועש רוחש לולסמ לצפתמ לחנה תא הצוח קוריה לולסמה הבש הדוקנהמ
ןומיסה ךרד קר איה קוריה לולסמל ץורעהמ היילעה .ןולחה לפמל דע ץורעה
לע רוזחל ץלאי לפמל דע ךליש ימש ןאכמ .לפמל דע ךרדה תיצחמכב אוהש םודאה
.םודאה ןומיסל דע ויתובקע