:תיפצ לחנ

יללכ עדימ


.תינופצה הברעל יחרזמ-ןופצה בגנה רהמ םידרויה םילודגה םילחנה דחא אוה תיפצ לחנ
ילוח רושימ) ןימי רושימ לש ינופצה רוזאהמ קלח םיזקנמ םיינופצה וילבוי
.תיפצ תמוצ רוזא - (הרצחו הריתח סכר ןיב ערתשמה
רבעל ,םיקתעהה קוצמ תא ץרופ אוה ןכמ רחאלו ,רזמ תמרב לחנה רתחתמ וכשמהב
ךפשנו ןיצ לחנ לא ףרטצמ ,ןושלה תמי יעקשמב רתחתמ אוה םש ,תינופצה הברעה
.םודס תחלמל ומע
.םידחא םינטק תונייעמ וב םיעבונו םיבג ,םיהובג םילפמ וב םיעיפומ ,לולת לחנה
,מ"ק 4 -כ לש ךרואב עטק - "ןוכית תיפצ לחנ" ארקנ ,ןאכ ראותמה לולסמה
,הברעה לא לחנה עיגמ וב םוקמב םייתסמו ,ןטקה שתכמל ליבומה שיבכהמ ליחתמה
תמרב רתוחו הרצח סכר תא תיפצ לחנ בזוע ובש עטקה והז .הברעה שיבכל ךומס
.םיקתעהה קוצמב יאוות ול סלפמה םישרמה ןוינקל דע ,רזמ
.תיפצ תמוצ דיל ליחתמ אוה "ןוילע תיפצ" ארקנ לחנה לש יברעמ-ןופצה עטקה
תיפצ ןיע דיל לחנה םע רבחתהלו (לוחכה ןומיסב) רמת דצממ םג ותוא ליחתהל ןתינ
ששח לשב ,לייוטמ וניא ךא ןמוסמ - "ןותחת תיפצ" - תיפצ לחנ לש ןותחתה עטקה
"5 רמת" חודיקל ביבסמ םישישה תונשב ונמטוה םירבודמה םישקומה) .שוקימל
תביאש תוכרעמב לבחל הרטמב ןדרימ םילבחמ לש תויוננתסה ויה הפוקת התואב
ץורעל עיגהו תונופטישה םע ופחסנ םישקומה ךא ,חודיקה שקומ ןכל .הברעב םימה
.(תיפצ לחנ לש ןותחתה

ןוכית תיפצ לחנ
. הברעה ןופצ ,רזמ תמר ,הרצח סכר לש םייחרזמ ןופצה וילוש :לויטה רוזא
מ"ק 4 :לולסמה ךרוא
תועש 3-4 :הכילהה ךשמ
רוחש :םיליבש ןומיס
.1:50,000 - הדימ הנק (14 'סמ) חרזמ בגנה ןופצ :הפמ
יאמ דע רבוטקוא :תפדעומ הנוע
.םירגובמ ,תכל תוביטימ תוחפשמ ,ןוכית ידימלת :דעיה להק
.הבצח ש"סיב ,הרטשמו א"דמ - הנומיד :ץוליחו תיאופר הרזע
.עבש ראב ,םילויט םואתל הכשלה ךרד :ינוחטיב רושיא
.הכילה ילענ ,עבוכ ,שיאל םימ רטיל 3 ינויח דויצ
.םויס תדוקנו הלחתהה תדוקנ לא עיגהל םילוכי בכרה יגוס לכ :בכרל השיג ךרד
07-6532016 :ןופלט רקוב הדש ש"סיב :ףסונ עדימ