:לולסמה רואית

לולסמה תלחתה

תמוצו םתור תמוצ תא םירבוע ,חרזמ ןוויכל 25 'סמ שיבכב הנומידמ םיאצוי
.רשי םיכישממו תיפצ
ןוויכל שיבכל (המורד) הנימי םינופ ,(תיפצ תמוצמ מ"ק 10) רמת הלעמ עצמאב
.(םותכ טלשב תטלושמ הסינכה) ןטקה שתכמה
םותכ טלש ונשי םש ,שיבכב דחו לודג לוקיעל דע מ"ק 2.5 -כ דוע שיבכב םיעסונ
.לולסמה ליחתמ םשו החרזמ שיבכהמ םידרוי ."תיפצ לחנ" -
ףוסיאה תדוקנ
םיעיגמש דע קוידב רטמוליק ינש םיעסונ ,תמוצב המורד םינופ - הברעה תמוצמ
הלודג הטרדנא הנשי ,לחנל הינפה ירחא ,ץורעה לעמ) תיפצ לחנ לש וצורעל
.לולסמה לש םויסה תדוקנל דע הליבומש רפע ךרדב ץורעב םינופ .(הנבל

לולסמה רואת
.ץורעה ךות לא חרזמ-םורד ןוויכל שיבכהמ םידרוי
רתוי רצל ךורעה ךפוה 'מ 500 -כ רחאלו ,תיסחי בחר אוהשכ ץורעה ךותב םיכלוה
.דבלב לבחב איה וב הדיריהש 'מ 4 הבוגב לפמ אצמנ 'מ 200 -כ דוע רחאל
.לפמב עובק ןפואב אצמנ לבחה
םדילש םילצומו םילודג םירדלוב ןיב הרצק הכילה הנשי * לבחב הדיריה רחאל
.ףזיש יצע רפסמ םיחמוצ
הנשי רטמוליקכ ירחא .םיבר הטיש יצע וב םיחמוצו ץורעה בחרתמ בוש ךשמהב
ודיצב ,וזה הינפה לומ) .רמת לחנל ליבומש ליבשל לוחכ ןומיסב הנופצ הינפ
לודג לפמ לא םיעיגמ ,וב םינופ םאש) ,הפי ץורע וכותל ךפשנ ,לחנה לש ימורדה
.(עלסב "ןיע" ושארבש הפיו
לא הדיריה .לצומו הובג ,רצ ןוינק ךות לא םידרויו יזכרמה ץורעב םימדקתמ
.לפמב תוצוענה לזרב תודתי יבג לע תישענ ןוינקה
וכותב ,'מ 50 -כ וקמעו 'מ 5-6 לע הלוע וניא ובחור ,ויפויב םישרמ ןוינקה
.םילודג ףלצ יחיש םיחמוצ
('מ 1-4) םיהובג אל םילפמ וכרואלו 'מ 330 -כ לש ךרואל ךשמתמ ןוינקה
ימב םיאלמתמ ולאה םיבגה םימושג םיפרוחבש ןייצל שי .םינטק םיבג םהילגרלו
.םיינתומה הבוג דע םימב רובעל ךרוצ שי זאו תונופטיש
לא בגנה רה םוחתמ רבעמה תא הווהמה הפיו יעבט עלס רעשב םייתסמ ןוינקה
ץוחמ .תצק וב לחדזהל ךירצש םירדלוב ןיב רצ רבעמ ונשי וז הדוקנב .הברעה
.לולסמה םייתסמ םשו - "5 רמת" - רדוגמ םימ חודיק אצמנ ,ןוינקל
"תיפצ ףקוע" ארקנש ליבש ליחתמ ,לבחה םע לפמה דיל ,לחנה לש ימורדה דצהמ*
ליבשה ץורעה לעמ ,תימורדה הדגה לע ךלוהש ,הפמה לע אל ךא חטשב ןמוסמה ליבש
יצע דיל הרזחב הטמל דרויו ,לבחה םע לפמה תאו םירדלובה םע רוזאה תא ףקוע
.ףזישה