םעקרי ןיע - הריתח לחנ - ןימי לחניללכ עדימ

םיפונ ותוא םינייפאמש הרצח סכר לש םייברעמה וילושב לולסמ :לויטה רוזא
.םיקוצמ
.םעקרי - ןיע ןיעמה לולסמה םויסב
.תכל יביטימל אוה ויפאו מ"ק 7 -כ :לולסמה ךרוא
.הלעמו 13 ליגמ :םילייטמה ליג
בכרה ילכ יגוס לכל תירשפא השיגה
.תישממב וא הנומידב ,םחוריב ,ןורוא לעפמב לבקל ןתינ :תיאופר הרזע
,םיצורעה קמועב םיאצמנ םילייטמהו תויה תיתייעב איה רשק תריצי לולסמה בורב
.רשק רוציל ןתינ (ח"מלפ הלעמ שאר ,ןימי הלעמ שאר) םיקוצמה לעמ
.קורי ןומיסב ןמוסמ ולוכ לולסמה :םיליבש ןומיס
ט"הלחה לש םילויט םואיתל הכשלל השקב שיגהלו רשק רוציל שי לולסמה םואיתל
.רושיאה תלבקב םיישק ונכתיו יל"הצ שא חטש ךותב רבוע לולסמה יכ רכזוי
יניא הלעמה יכ ןיוצי ךשמהב אצמנ הלעמה רואית ,ח"מלפ הלעמב רבוע לולסמה
.תדחוימ בל תמושתו (םילבחב ךרוצ ןיא) תודתיו תומלוס ללוכו טושפ
07-6532016 :ןופלט רקוב הדש ש"סיב :ףסונ עדימ

םיעיגמ דציכ
.בכר לכ תרזעב עיגהל ןתינ וילא ,ןימי לחנ לש הלילה ןוינחב ליחתמ לולסמה
.(תיטרפ תינוכמ וא סובוטוא)
,םתור תמוצל דע החרזמ הנומידמ אצויה שיבכב עוסנל שי - הנומידמ םיעיגמל
ןבאל תינופצ ,מ"ק 9 רובעכ ,(ןורוא ילעפמ ןוויכל) המורד הנפנ םתור תמוצב
.הלולס ךרד רבעל החרזמ הנפנ ,20 מ"ק
תא הצחנ .לודגה שתכמה רבע לא החרזמ םחורימ תאצל שי - םחורימ םיעיגמל
T תמוצב .הריתח לחנ לש וצורעב רבועה שיבכה לע ונממ אצנו ,לודגה שתכמה
,20 מ"ק ןבאל דע מ"ק 3 -כ וב עסינ ,(תישממ/םתור תמוצ ןוויכל) הלאמש הנפנ
.הלולס ךרד רבעל הנימי הנפנ הל תינופצ
לחנ לש הלילה ןוינחל עיגנ הלולסה ךרדה יבג לע מ"ק 3 -כ לש העיסנ ירחא
.(לולסמה תליחת לא ןווכמה םותכ טלש ונשי) לולסמה לש ותליחת םג אוה רשא ,ןימי

םירזוח דציכ
.םעקרי ןיע ןוינחב איה לולסמה םויס תדוקנ
ונפי שיבכב .ןורוא ילעפמל ליבומה שיבכל דע הלולסה ךרדב ורזחי םיבכרה
רבע לא ,הלאמש הנפמה םותכה טלשל דע - מ"ק 3 ½ -כ ,םילעפמה לא המורד
.הצובקב ושגפי םש ןוינחה
והש יפכ לולסמה לע םיצילממ ונא ,םינוויכה ינשב תכלל ןתינ לולסמה תא *
.ןאכ ןיוצמ
וא ,םחורי ןוויכל לודגה שתכמה ךרד וא - ונעגה הב ךרדב וא הרזחה ןוינחהמ
.הנומיד ןוויכל הלאמש הינפ הבו ,םתור תמוצ דע שיבכה ךשמהב העיסנ