םעקרי ןיע - הריתח לחנ - ןימי לחנ לולסמ רואתתחתמ חרזממ ףוקענ ותוא לפמל דע ןימי לחנ לש ילוחה וצורעב לולסמה תליחת
ךישמנ תונופטישה רחאל םיאלמש םיבג ינש וננימימש תופקשנ תובכש לע דרנ לפמל
ליבשה םע ךישמנו תיחרזמה ותדג ךרואל ךלנ רטמ 500 -כ רחאלו לחנה ץורעב
תיפצתה .ןימי לחנ לש ינוינקב וקלח לעמ תיפצת תדוקנ יתשל ליבומש חרזממ
לפמ ובו חרזממ עיגמה ץורעל דרנש דע החרזמ ךלנ מ"קכ ךרואלו לחנה תא שוטינ
ךותל ונתוא דירומה ןימי-הלעמ ליחתמ לפמהמ .םיקומעו םיפי השילג יקדס םע
לחנ לש וצורע ךותב ךלנ ברעממ אבה הריתח לחנ םע שגפמל דע וב ךישמנ ץורעה
עיגנש דע וב ךלנ .הפי החירפו םיבג וב שי ףרוחב קומעו ינוינק אוהש הריתח
ליבומ וילאו עצמאב םלוס עובק ונל םורדמש ריקב םיהובג םילפמ ינש לש שגפמל
לש 'ג הגולפ ירייסב ורוקמ הלעמה לש ומש ,ח"מלפ הלעמ והז .ןמוסמ ליבש
השקה ויפא תורמל ןופצל הרזח חלמה-םיב םינומיאמ םכרדב םוקמב הרבעש ח"מלפה
תודרומה לע סופיטב ותליחת .ול ולכיו לושכמה לע םישנא םתוא ורבגתה לפמה לש
לע הכילה ןכמ רחאלו םילבכו תודתי לש םלוסב סופיט ןכמ רחאלו םינותמה
חרזממ תיפצתה תדוקנל תולעל ץלמומ לחנה תא הצחנש רחאל ,לפמה שארל דע קוצמה
ומויסבשכ הריתח לחנ לש וצורע ךותב לולסמה ךשמה .הריתח לחנ לע הפוצה ונל
דוע הינחה שרגמל דע םעקרי ןיעמ .םעקרי-ןיעל עיגמו תינופצה הדגל הלוע אוה
חטשב הנילב םינינועמה םיליטמל .הריתח לחנ לש וצורעב הכילה תוקד 10 -כ
םעקרי ןיעמ) לודגה שתכמל הסינכה תמוצ לומ אצמנ הריתח לחנ לש הליל ןוינח
.ןיעמה רוזאב ןושיל ןיא (הינחל תכלל אלו הריתח לחנ ץורעב ךישמהל שי