ןותחת ןיצ לחניללכ עדימ

.הרצח סכרל חרזמ םורדמ ,הברעה ןופצ:לויטה רוזא
מ"ק 13 :לולסמה ךרוא
קורי :ליבשה ןומיס
תועש 8 :רעושמ הכילה ךשמ
1:50,000 -הדימ הנק .הברעה ןופצו בגנה ןופצ /חרזמ ינופצ בגנ:הפמ
ףרוחב תונופטישל ששח םהב שיש םימיו ץיקה ישדוח טעמל :תפדעומ הנוע
הלעמו 16 :םילייטמה ליג
עבש-ראב ,םילויט םואיתל הכשלה ךרד:ינוחטב רושיא
תוחונ םיילענ ,עבוכ ,שיאל םימ רטיל 3:ינויח דויצ
.םויסה תדוקנו הלחתהה תדוקנ לא עיגהל םילוכי בכרה יגוס לכ :בכרל השיג ךרד
ררבל שיו השק ריצה יכ ןויצי .תועלצמה ריצ לולסמה ךרואל - 4 X 4 בכרל ךרד שי
.תינכדעה ותוריבע תדימ תא
.הבצח ןיע ,הבצח ש"סיב ,תובוא ריע ,הברעה תמוצ ,ןיצ ילעפמ :יוניפו ץוליח תויורשפא
07-6532028 רקוב הדש ש"סיב :ףסונ עדימ


םיעיגמ דציכ
תא םירבוע ךרדב ,תליאל ישארה שיבכב םיכישממו הנומיד דע םיעסונ :ןופצהמ עיגמש ימ
הנימי הינפל םיעיגמ זאו מ"ק 11 -כ עוסנל םיכישממ תיפצ תמוצמ ,תיפצ תמוצו םתור תמוצ
(*) .ןטק שתכמ לא
עוסנל םיכישממ .עבש ראב ןוויכל הלאמש םינופו הברעה תמוצ דע םיעסונ :םורדהמ עיגמש ימ
(*) .ןטק שתכמ לא הלאמש הינפל םיעיגמ זאו מ"ק 5 -כ
םיאור לאמש דצמ .שתכמה חתפל םיעיגמש דק מ"ק 9 -כ ןטק שתכמ ןוויכל םיעסונ :ךשמה (*)
הליל ןוינחכ תשמשמ םויהש השוטנ הבצחמ
.ילגרה לולסמה תא םיליחתמו בכרהמ םידרפנ וז הדוקנב


םירזוח דציכ
םינופ הברעה תמוצב .תליא ןוויכל הנימי הנפיו תליא - עבש-ראב שיבכה דע רוזחי גהנה
שיבכה םע םיעסונ (םיברקעה הלעמל) תובוא ריעל הסינכה דע העיסנב םיכישממו הנימי בוש
ןיעל דע הנימי תסנכנ הבוט רפע ךרד .ריפצ םגורל םיעיגמו םיברקעה הלעמ תיתחת דע
.הצובקה הכחת םש ,םיברקע
.םכרדל וכישמיו תובוא ריעל ורזחי המורד םיעסונה םיברקע ןיעמ
:הרזחל תויורשפא יתש שי הנופצ םיעסונל
.הנופצ ךישמהל םשמו תובוא ריעל עוסנל .1
.ןורוא ילעפמל שיבכה לש רוביחה דע ןימי רושימב ךישמהל ,םיברקעה הלעמב תולעל .2
הנופצ עוסנלו הלאמש תונפל םתור תמוצב .םתור תמוצ דע ךישמהלו הנימי תונפל וז הינפב
.תיבה דע