ןותחת ןיצ לחנ -לולסמ רואת


ןוינחכ חטשבו הפמב תנמוסמ רשא השוטנ הבצחמב ןטקה שתכמה חתפב ליחתנ ילגרה לולסמה תא
.מ"ק 1-כ הנתומ הילעב ךרדה םע ךישמנו הרצח לחנ תא הצחנ ,םיפי'ג ךרד לע הבצחמהמ דרנ .הליל
םע ךישמנ הלאמש הנופ קוריה ןומיסהו רשי הכישממ בכרה ךרד הב תולצפתהב שוגפנ רשאכ
דע ןיצ לחנ לש ינוינקה קיפא לעמ ךלנ ךרדה ךשמהב .לחנ ץורע ךותב דרנו קוריה ןומיסה
ןיב םיאצמנ םיבגה .שיש יבג לא עיגנו לחנה לא דרנ .שיש יבג לעמ תיפצת תדוקנל עיגנש
םימה סלפמ ףרוחב .הנשה תומי לכ םימ םימרוז םיבגב .שיש ריכזמה קלחו ריהב ריג יעלס
לכ ךשמב לצ טעמ םינתונה םירינצו םיכוכ םימה יבגל לעמ לחנה תודג יתשב .רתוי הובג
עגממ ענמיהל שי .םימח םימיב הליעומ דחוימבו תננערמ םירירקה םימב הצחרה .םויה תועש
.תיסחי לודג תוחרזו םיחלמ זוכיר בקע הפבו םייניעב םימ
ןכמ רחאלו תיחרזמה הדגב ךלנ מ"ק 2 -כ .קוריה ןומיסה םע לחנה ךרואל ךישמנ םיבגהמ
םג .ןיצ יבג ארקנה ףסונ םיבג רתאל דע תיברעמה הדגב מ"ק 1 -כ דוע ךלנו לחנה תא הצחנ
האר - שיש יבגב םימל םיהז ןיצ יבגב םימה ,טעומ םוקמב לצה .תירשפא הצחר הז רתאב
הבוג תדידמל דומע ודילו ןטק רכס הארנ לחנה הלעמב םיבגהמ 'מ 150 -כ .םש טוריפ
ףחס תעקשה תובקעב ,רכסל רבעמש תוארל ןיינעמ .םויכ ליעפ וניא הז דומע .תונופטישה
םע לחנה ץורע ךרואל ךישמנ ןיצ יבגמ .לשאו יוצמ הנק רקיעב ,הבר היחמצ םוקמב הלדג
ןיצ ןיע תארקל .ךפיהלו תיחרזמל תיברעמה הדגהמ םעפ ידימ רבוע ןומיסה .קוריה ןומיסה
'מ 500 -כ .תיברעמה ותדג לע ץורעה תא ליבשה הוולמ הז עטקב .לחנה ץורעב היחמצה הברתמ
שטשטמ רבעמה תונופטיש רחאל .תיחרזמה ותדגל ץורעה תא הצוח ליבשה םילקדה זוכיר ינפל
.תוברםינש רבכ ןאכ םילדגש םילקד לש םישרמ זוכיר שוגפנ ןיצ ןיעב .הייצחל ךרד רתלאל שיו
ךרדב .םויסה תדוקנל דע ךבסה ךותב רוחשל ףלחתמה קוריה ןומיסה םע תכלל ןתינ ןיצ ןיעמ
.חטשב תטלוב הניאש העיבנ - םיברקע ןיעב םירבוע
.םינוויכה ינשב תכלל ןתינ לולסמה תא ·

:ןיצ לחנ לש רבדמה תואנב עבט תרימש

לש בחרה ויצורעב ןמוקימ .בגנה תואנבש תולודגה ןה םיברקע ןיעו ןיצ ןיע רבדמה תואנ
םייח ילעבו םיחמצ לש ידוחיי זוכירו ביהרמ ףונ הז רוזאב רצי הברעל תוכימסב ןיצ לחנ
.רבדמב םירחא תומוקמב םאצמל ןיאש
.םדאה ידי לע השק ועגפנ ןהו ןהילע רפש אל ולא תואנ לש ןלרוג תאז םע
יכילהתמ םיטלפנה םימ תטילקל ןגא תואנה תונוזינ ןהמש םוהתה ימ וויה תובר םינש ךרואל
םיזוכיר םיליכמה םימה ."בגנ טרפמא םתור" תרבח לש "ןיצ" םיטפסופה לעפמב הפיטשה
יכוראו תכל יקיחרמ םייונישל ומרגו םוהתה ימ תא ומהיז תודבכ תוכתמו םיחלמ לש םיהובג
.תואנב חווט
הנקה .םירחאו םוגפ חולמי ,לשא ןוגכ החלמ יאנתל םימאומה םיחמצ ופילחה םימה יחמצ תא
.הקוצמ לש םירורב םינמיס וארה םימישרמה האנה ילקדו טא טא ומלענ ףוסהו רמסה
תוקהלו ןנקל ולדח םירופצה הב רקבל ולדח םילעי ירדע ,םימהמ תותשל ולדח םייחה ילעב
.הב ןולל ולדח תודדונה םירופיצה
ילעפממ םימהזמה .ידמ רחואמ היהש ינפל עגר ךילהתה לש ופוס .וססגו תואנה וכלה טאל טאל
יודיאה תוכירב תא םוטאל וצלוא םילעפמהו הברעב םימה יחודיקב םג עיפוהל ולחה םיטפסופה
.הפיטשה ימ לש
חוטב רבכ םויהו תונורחאה םינשב הגרדהב הלוע האנב םימה תוכיאש תורמל יכ ןייצנ תאז םע
לש יודיאה תוכירבמ וטלפנש םימהזמה .םינש עברא ינפל ירשפא יתלב היהש רבד םהב ץוחרל
.םימה םע טא טא וטלפייו עקרקה תתב תוכורא םינש דוע וראשיי "בגנ טרפמא םתר" תרבח לש
ןיב תוארנ םירופיצ החלמה יחמצ תא טא טא םיפילחמ ןייעמה יחמצ .רפושמ תואנב בצמ םויכ
תותשל םייחה ילעב םג ורזחי םימיה תוברב .בוט רתוי הברה םיארנ םמצע םילקדהו םילקדה
.הילע רומשנ םא .התוניקתל רוזחת תיגולוקאה תכרעמהו םימהמ