:ןאטלוס לא ברד -חטש בכרל לולסמ

.תורקנ לחנ -הבזרמ לחנ -ןומלצ תחולש -ןיצ תעקב -רקוב הדש
:עדימ

.ןומר הפצמ ןוויכל 40 'סמ שיבכ .רקוב הדש תשרדמ :לולסמה תליחת *
.בהי ןיע בשומל הסינכה לומ ,הברעה שיבכ לע :לולסמה םויס *
.חרזמ בגנה רה 1:50,000 – ,חרזמ בגנה ןופצ 1:50,000 – :תופמ *
הבכשה תונייעממ דחאל ונתוא ליבות הינחה שרגממ 'מ 700 לש הכילה -בקע ןיע :1 הנחת
הנפנ םש ,תמוצל דע וניתובקע לע רוזחנ, בקע ןיעב רוקיבה רחאל .םיניצה קוצמ לש םיפיה
הנפנו ,(רוחש ונומיסש) טפנה ריצ דע לוחכב תנמוסמה ךרדב עסנ .קיז ןיעל טולישה פ"ע
.קיז ןיע ןוויכל (הנימי) המורד

ינפ לע ונפלח הבש תמוצהמ מ"ק 6 -כ רחאל עיגנ ביבש ןיעו קיז ןיעל -קיז ןיע :2 הנחת
םילכמהמ .טפנה ילכמל דע מ"ק 4 -כ רוזחנ ,קיז ןיעב רוקיבה רחאל .א"אצק תרבח ילכמ
.(הלאמש) החרזמ הנפנ

,ןיצ לחנב חרזמ -ןופצ ןוויכל ךישמנ ,הווח לחנ םע שגפמה רחאל -ןאטלוס לא ברד :3 הנחת
םיכרדב העיסנה .םיטפסופה לעפמ לש היירכ חטשל םיסנכנ ונא .הרצח סכרל למחמ סכר ןיב
מ"ק 9 -כ רחאל .ןבל -קורי -ןבל עבצב תויבח י"ע תונמוסמ םיליטמה יכרד .דבלב תונמוסמה
מ"ק 3 -כ .(םורדמ ןיצ רה תא תפקוע ךרדה) ןיצ רה ןוויכל החרזמ הנפנ הב תמוצל עיגנ
.םיסובלובה הדשו ןיצ רה לש יחרזמ -םורדה דצל עיגנ הינפה רחאל

.םלתשמ ץמאמה ךא ,העש ½ -כ תכשמנ ןיצ רה לע היילעה -םיסובלובה הדשו ןיצ רה :4 הנחת
.ונצראב םילודגהמ אוה רתאב םיסובלובה זוכיר
שיבכל דע מ"ק 3.5 -כ עסנ .החרזמ -ןופצ ןוויכל הנפנו ןיצ רהל ברעממש תמוצל רוזחנ
ןוויכל הרצח סכר תא הלענו הברעמ -ןופצ הנפנ שיבכב .ןורוא לעפמל ןיצ לעפמ ןיב רבחמה
.וב תועסונ תובר תודבכ תויאשמו םידח םיעופיש -םילעפמה תורשל שיבכ אוה שיבכה .ןורוא
פ"ע) הנפנ מ"ק 3 -כ רחאל .הנימי הנפנ הב תמוצל עיגנ ,ןורוא ילעפממ האיציה רחאל
.םעקרי ןיע ןוויכל (טוליש

האיציה רחאל .הינחה שרגממ 'מ 350 -כ לש קחרמב אצמנה יתנוע ןיעמ -םעקרי ןיע :5 הנחת
.רצ רבעמב ,לודגה שתכמה ןוויכל ,הברעמ -תמוצבו ,הנופצ ךישמנ םעקרי ןיעמ

.םילספסו םיסוטפילקא תצובק ןימימ הארנ ,שתכמל הסינכה רחאל -לודגה שתכמה :6 הנחת
םיינועבצה תולוחה רתאב רוקיבה רחאל .שתכמה תיעקרקמ ינועבצ לוח ףוסאל ןתינ רתאב
הלעמ ןוויכל (הלאמש) המורד הינפ שוגפנ מ"ק 4.5 -כ רחאל .םחורי ןוויכל שיבכב ךישמנ
'מ 100 -כ רובעכ ,ךרדל ברעמ ןופצמ .'מ 250 -כ שיבכהמ תדרל ןתינ .(םודא ןומיס) םהרבא
."םינבואמה םיצעה" ונניעל ולגתי
פ"ע) הלאמש הנפנ הלעמה םויסבו ,שתכמהמ הלענ .(הלאמש) הברעמ הנפנו שיבכל רוזחנ
ןוויכל ךישמנו שיבכל רוזחנ תיפצתה רחאל .שתכמה לע תיפצתל ,ןונבא רה ןוויכל (טוליש
.םויסה תדוקנ -םחורי