:ןאטלוס לא ברד -חטש בכרל לולסמ

.תורקנ לחנ -הבזרמ לחנ -ןומלצ תחולש -ןיצ תעקב -רקוב הדש
:לולסמה רואת


הלעמל טוליש פ"ע חטשל םינופו (הנופצ) רקוב הדש ץוביק ןוויכל רקוב הדש תשרדממ האיצי
.(רוחש ןומיס) ןיצ

לע רמשש ,המודקה תיברעה הפוקתהמ דצמו ןיצ תעקב לע תיפצת -ןיצ הלעמ שאר :1 הריצע
.ןומיס לע החרזמ הנפנ םהב םילכמ תצובקל דע טפנה ריצ לע עסנו ןיצ הלעמ תא דרנ .ךרדה
רשגל תחתמ רובענ ,ןיצ לחנ ןוויכל (הלאמש) הנופצ הנפנו םיכרד גלזמל עיגנ מ"ק 5 רחאל
.ןיצ םיטפסופה לעפמל הליבומה תבכרה

הליבומו ןיצ לחנל הכישממ ךרדה .חרזמ ןופצ ןוויכל ךרד תלצפתמ מ"ק 1.7 רחאל :2 הריצע
ךרדב ,הווח לחנ ןוויכל העיסנב ךישמנ .ביבאבו ףרוחב םיאלמה בגו ןיעמ -הנית םא ןיעל
רחאלו ךרדל ןימימ רבוע ץורעה .ינוינקו רצ לחנל ךפוה ןיצ לחנ ובש עטק דיל רובענ
.םימ וב םיווקנ תונופטש
םילוכי 4X 4 יבכר בור .(הנימי) המורד הנפנ ,רשגה תייצח רחאל מ"ק 6 -כ ,הווח לחנב
לעמ ,םימה יריבעמל (לאמש) חרזממ רבעמ ונשי הובג בכרל .םימה יריבעמל תחתמ רובעל
רובעכ ,רשגה רבעמ רחאל .הליסמה יפלכ תיוזב בכרה ילגלגש -תוריהזב רובעל שי .הליסמה
.ךרדה לע ךישמנו חרזמ -םורד ןוויכל הווח לחנ לש וצורע תא בוזענ ,מ"ק 1.5 -כ

4.5 -כ ,הנית םא ןיע -טלשה פ"ע ההזנ סרד לחנ ץורע תא -סרד לחנב תוחרוא ןיע :3 הריצע
רה תארקנ ולומש המרה .ץורעה הלעמב 'מ 600 -כ אצמנ ןיעמה .ץורעהמ האיציה רחאל מ"ק
אל) רשי ךישמהל שי םיכרדה תמוצב .חרזמ -םורד ןוויכל ךישמנ תוחרוא ןיעממ .תוחרוא
.(הפירט ובא תעקב ןוויכל םינופ

ג.נמ .ךרדל םורדמ תאצמנ הדוקנה .ןיצ תעקבו הבזרמ לחנ לע תיפצת - 505 ג.נ :4 הריצע
ברד ןוויכל (הנימי) חרזמ םורד ןוויכל םינופו ץורעל םידרוי .הנופצ ךרדה לע ךישמנ 505
.419 ג.נ תברקל דע מ"ק 9.5 -כ ךישמנ וז הינפמ .ןאטלוס לא

בוט םוקמ והז .םודא ירהו הברעה ,תורקנ לחנ ,הבזרמ לחנ לע תיפצת - 419 ג.נ :5 הריצע
,השק תוריבע) ןומלצ הלעמ תא םידרוי -חרזמ -םורד ןוויכל ךרדה םע ךישמנ .לכוא תקספהל
תרבחתמה ךרדב עסנ הבזרמ לחנמ .הבזרמ לחנ לש בחרה וצורעל דרנו (ילגר ןווכמ דירוהל שי
גונרהו םיטישה יוביר ,םליחנה יקיפאל הדיריה םע ףונב דחה יונישל בל ומיש .תורקנ לחנל
.ןהילעש ליפטה םיטישה
-כ החרזמ ךישמנ ותיאו (םודא ןומיס) תורקנ לחנ תא שוגפנ ,תועש -כ לש העיסנ רחאל
.הברעה שיבכ לע 'סמ מ"קל דע מ"ק
.בהי ןיע קדנופ -םורד קלד תנחת
.הבצח ןיע -ןופצ קלד תנחת
.רקוב הדש תשרדמ :לולסמה תליחת
.םחורי / םתור תמוצ :םויס תדוקנ
.חרזמ בגנה ןופצ - 1:50,000 :תופמ
תא ליחתנ .תיפצתבו ןוירוג ןב הלופו דוד לש רבקה תזוחאב רוקיבב םויה תא ליחתהל ץלמומ
תשרמל הסינכב -תדבע ןיע ןוויכל לתופמה שיבכה ךרד ,ןיצ תעקב ןוויכל הדיריב לולסמה
החרזמ הנפנ ,תלתופמה הדיריה רחאל .תדבע ןיע ןוויכל ,הלאמש רכיכב הנפנ ,רקוב הדש
תמוצל עיגנ ,מ"ק 3.5 -כ רחאלו ןיצ לחנ ךרואל עסנ .ןיצ לחנ לש הרידחה רחאל ,(הלאמש)
.בקע ןיעל דע מ"ק 2 -כ עסנו ,לוחכ ןומיס - (הנימי) המורד הנפנ T