תולא לחנ -ץול תורוב

:עדימ

.מ"ק 15 -כ לולסמה ךרוא
.השק תינוניב תוריבע תמר
.לוחכ ןומיסה עבצ
.ןומר הפצמל תיברעמ מ"ק 30 -כ ,ץול תורוב :הלחתה תדוקנ
.השרוח-רה רוזא ,םיירצמ לארשי לובגה שיבכ :םויס תדוקנ
.השרוח-רה סיסב ,ףירח-רה סיסב ,בגנה-רה ש"סיב ,ןומר הפצמ םירקבמ זכרמ :הרזע
.ןומר-הפצמ ,ץול-תורוב :םימ
םיעסונ (1 ד"הב) תוחורה תמוצב החרזמ םינופ 40 'סמ שיבכמ :םיעיגמ ךיא
תובשייתה ידירש ובש רתא ,ץול תורובל דע (לתופמו רצ שיבכ תוריהז) מ"ק 30 -כ
.םימו םיתוריש ,לצל תוככס ןכו תילארשיה הפוקתהמ םימ תורובו תואלקח
.ונלולסמ ליחתי ןאכ
ףירח-רה םוסחמב החרזמו לובגה שיבכב המורד ונפי ןומר הפצמל םירזוחה :םירזוח ךיא
.ץול תורובל שיבכב ךרד ורזחיו
.הנצינב לובגה רבעמל דע ומע וכישמיו לובגה שיבכב הנופצ ונפי הנופצ םירזוחה
תופי תויפצת רפסמ לובגה שיבכ ךרואל .מ"ק 17 -כ הנצינב לובגה ףוסמל דע העיסנה קחרמ
.הרוסא ךשוחב הז ריצ לע םייחרזא םיבכר תעונת הרקמ לכבו יניס ןופצ יבחרמ לע