תולא לחנ -ץול תורוב

לולסמה רואת

וא דחאב רוקיבו רצק ילגר רויס תוסנלו םיבכרהמ תדרל ץלמומ ץול תורובב
.רתויב תומישרמ תרזחושמה תירבדמה תואלקחה תוכרעמ ןכ .םימה תורובמ רתוי
.ץול תורוב חטש תא זקנמה תולא לחנ דרומב העיסנב ליחתנו םיבכרל רוזחנ
וררוגתה ובש בושיי ידירש םיצורעה דחאב ךרדל ןימימ הארנ קמעהמ האיציה ינפל
ךראותמו ןאצ תואלכמו םירוגמ ינבמ רפסמ ללוכ בושייה .תוקיתעה תופוקתב ץול תורוב ישנא
.(תילארשי) לזרבה 'קתל
רוזא .םיפוקז םייהנ ויתוריקו רצו לחנה ךלוה ץול תורוב לש ירויצה קמעהמ האיציה רחאל
ברעממ תשלושמה העבגהו תולא יקוצמ םשב ארקנ הז
.תולא שאר תארקנ ירצמה סקניפסה תא התרוצב הריכזמה ךרדל
.תוריהזב רובעל שיש םילושכמ ונל ביצמ םעפ ידמ לחנהשכ ונכרד תא ךישמנ
שקרק ,םתר יחיש ןכו ומש תא ול ונתנש תומישרמה תויטנלטאה תולאה תולדג לחנה ץורעב
.ןומרה דקשו ,בוהצ
הפמב העיפומה תלגועמ העבג עיפות (ןימימ) ונל חרזממו לחנה ץורע בחרתי מ"ק 4 -כ רחאל
תולעלו תולאה תחא לצב ןאכ רוצעל ץלמומ .822 הבוג תדוקנכ
.העבגה שארמ לויטה רוזא לע הרצק תיפצתל
םה ולא תורומטמ ועיפוי םירטמ השולש דע םיינשכ לש הבוגב קוצמבו וצורע תא רצי ךשמהב
.ןוסחאל שמשל תנמ לע תופוקתה לכ ךרואל םיעלסב ומסחנש עלסב םיכוכ
השרוח שארמ דרויה השרוח לחנ לש וצורע תא שוגפנ םיפסונ מ"ק השולשכ רחאל
תא שוטנל ץלאנ מ"ק יצחכ רחאלו השרוח לחנ הלעמב המורד הנפנ .םייתוראב הנצינ ןוויכל
(תוריהז) הלק אל הילעב הלענ .ברעממ הלודג הסרפ עצבמה וצורע
.השרוח לחנ לש וצורעל הרזחב דרנו
יטבנ םימ רוב שוגפנ (לאמש) חרזממ לחנה הלעמב םירטמ 200 -כ ,שגפמה תדוקנב
םע ץורעה תא הצחנשכ הלגנש ןטקה יאלקחה בושייה ישנא תא שמיש אוהו םינש 2000 -כ וליגש
.ברעממ ותוא תמחותה ףחסה תגרדמ לא ךרדה
םישק םירבעמ המכ ןושארה הקלחב ,יברעמה לובגה שיבכל היילעה ליחתת ןאכ
.תרפתשמ תוריבעה ךרדה ךשמהב .דובכב םהילא סחייתהל שיש
וא ןומר הפצמל המורד הנפנו םיירצמ-לארשי יברעמה לובגה שיבכ תא שוגפנ הלעמה שארב
.הנצינ תחתפל הנופצ

.07-6532016 רקוב-הדש ש"סיב :ףסונ עדימל