ורתונש םינורחאה םיחותפהו םייעבטה ,םייארפה םירוזיאה דחא אוה בגנה
.ונידלי ןעמלו וננעמל ,ונעמל וילע רומשל ונילע .ונצראב

ולא םיליבש ,עבטה תורומש ימוחתב דבלב םינמוסמ םיליבש לע הכילה (1
תורומשב םייחה םויק ךשמה תא רשפאמו דחמ יתוחיטב אוהש יאוותב ונמוס
.ךדיאמ

ונאבהש לכ תחקל ונילע .חטשב הפשא רובקל וא ריאשהל ,ךילשהל ןיא (2
.הלכתמ אלכ הלכתמ ונתיא

.חטשבו הפמב םינמוסמ הלילה ינוינח .םינמוסמ הליל ינוינחב הניל (3
ומקומו וננכות הלילה ינוינח .םינוינחה ימוחתב קרו ךא תרתומ הנילה
.יעבטה םייחה רוזחמ תא םייקל תורומשל רשפאל תנמ לע

תנכסו תורודמה ינמיס .הלילה ינוינח ימוחתב קרו ךא תרתומ שא תרעבה (4
תרעבהל ימוקמה חמוצב שמתשהל ןיא ןכ ומכ .הביסה ןה םיצורעב תופרשה
.תורודמ

תוקלצ .דבלב תונמוסמה םיכרדה לע תרתומ עבטה תורומש ימוחתב העיסנה (5
בכרה ילגלג .םינש רובעכ םג תוחמנ ןניא (םיסילוק) ףונב בכרה יגימצ
םיעגופ (םיחמצ תתומתל ךכ י"עו) םיצורעה תמירז יקיפאב ייונישל םימרוג
םייחה ילעב םיחמצה תא םיסמורו רבדמב םייחל ינויחה ןידעה עקרק םורקב
.םהיתורואמו םינטקה