םילולסמה תמישר תא לבקל ידכב ץחלו שקובמה רוזאה לע עבצה