:םיניינעה ןכות
.המדקה -1
.היסולכוא לודיג תורוקמ - עבש-ראבב תוחתפתהה ךילהת -2
.המדקה -2.1
.םיבושיי ןיב הריגה ןזאמ -2.2
.םיידוהי םיבושיי -2.2.1
.םידוהי אל םיבושיי -2.2.2
.םילוע -2.3
.יעבט-יוביר -2.4
.םוכיס -2.5
.עבש-ראב תפנב הייסולכואה תסורפת -3
.םוכיס -4
.היפרגוילביב -5
.םיחפסנ -6

המדקה .1
םילולכ םיבושיי ולא הליחת ןוחבל שי ,עבש-ראב תפנב הייסולכואה אשונב ןודל ונאובב
.וז הפנב
'.בגנה תריב' - השאר ריע - ריעה עבש-ראב - תישאר
,רתימ ,םיבהל ,םחורי ,הנומיד ,תליא ,םיקפוא - םיפסונ םיינוריע םיבושיי - תינש
.עבש-לת ,תורדש ,טהר ,דרע ,רמוע ,תוביתנ ,ןומר-הפצמ
,תוליא לבח ,הנוכיתה הברעה ,ןועמש ינב ,לוכשא - הפנב תוירוזא תוצעומ - תישילש
.רמת ,בגנה רעש ,תקוש ,בגנ תמר ,התזע ,שושמ ,םיבחרמ
יפ-לע םיקלוחמ ולא םיבושיי יכ הארנ ,עבש-ראב ןילופורטמ חותיפל באה-תינכתב ןויעב
.עבש-ראב - ןיעלג :תועבט
.תקוש ,עבש-לת ,טהר ,ןועמש ינב ,םיקפוא ,םיבהל ,רתימ ,רמוע - הנושאר תעבט
,תוביתנ ,תורדש ,רעורע ,הפייסכ ,בגנ תמר ,םחורי ,הנומיד ,דרע - היינש תעבט
.התזע ,בגנה רעש ,לוכשא ,םיבחרמ
.תוליא לבח ,הנוכית הברע ,רמת ,ןומר הפצמ - תישילש תעבט

תיזכרמה הכשלה ינותנש ,בגנל יטסיטטסה ןותנשהמ םינותנ ונפסא ,הדובעה עוציב ךרוצל
.עבש-ראב ןילופורטמ חותיפל באה-תינכתו הקיטסיטטסל
התסורפתב ןכמ-רחאלו ,עבש-ראב תפנב הייסולכואה לודיג תורוקמב הליחתב ןודת הדובעה
.וז הייסולכוא לש

עבש-ראב תפנ לש הייסולכוא לודיג תורוקמ .2
המדקה .2.1
התוויהו ,םיבשות ףלא 400-ל בורק עבש-ראב ןילופורטמ תייסולכוא התנמ 1993 תנש ףוסב
אצמנ עבש-ראב ןילופורטמב ,לארשיב עצוממל האוושהב .לארשיב הייסולכואה ללכמ 7.2%
.םיאודב םבורב - םימלסומ לש תיסחי הובג רועיש
80-,ה תונש ךשמב הייסולכואה לודיגב ןואפיק לש הפוקת ועדי בגנב חותיפה ירעו עבש-ראב
.ץראה תא ודקפש םילודגה היילעה ילג םע 1989 תנשב תונתשהל לחהש רבד
.קרפה ךשמהב - ךכל םימרוגה לע .עבש-ראב תפנ תייסולכואב לודיג ןמתסמ ,תיללכ המגמב

םיבושיי ןיב הריגה ןזאמ .2.2
םיידוהי םיבושיי .2.2.1
.עבש-ראב תפנ יבושיי בורב ילילש הריגה ןזאמב תונייפואמ ויה 80-ה תונש
םיבשות יפלאב האטבתהש ,דחוימב הלודג הייסולכוא תעונת התיה ,הלודגה ריעה - עבש-ראבב
יבויחל ךפה ןזאמהו ,וז המגמ התנתשה 90-ה תונש תליחתב .הנש ידימ םיאצויו םיסנכנ
םה .עובק ןפואב ונכתשה אל ןיידע םיבר םילוע .םימעה רבח תונידממ היילעה ילג בקע
',תימינפ הריגה-'כ םיגווסמ ןכלו ,ץראב םירחא םירוזאמ עבש-ראב תפנ יבושייל םיעיגמ
ועיגה 1993 תנשבש הארנ ןכאו .תורישי עבש-ראבל םיעיגמה םילוע םנשי םהילא ליבקמב ךא
.הנושאר תועקתשהב םילוע 6,000-ל לעמ עבש-ראב תפנל
ןזאמה .תוביתנו תליא ,עבש-ראבבב יבויח היה בגנב םיינוריעה םיבושייב הריגהה ןזאמ
.דרעו ןומר הפצמ ,םחורי ,הנומיד ,םיקפואב ילילש היה

םיידוהי אל םיבושיי .2.2.2
םיבושייהמ םירבועה םיבשות לש הסינכמ תעבונה ,תיבויח הריגה תמייק םיאודבה יבושייב
רקיעבו ,תורייעב עקרקה עציהב היולת הריגהה .םירכומה עבקה יבושיי לא םירכומ-אלה
.םייטפשמ םימרוגב

םילוע .2.3
אוה עבש-ראב ןילופורטמ .םיבר םילוע ועיגה עבש-ראב תפנב םיינוריעה םיבושייה לא
ללכמ 5.5% ןילופורטמה ךשמ היילע תולילד םינשב םג .הנממ הנבנו היילע ךשומ רוזא
.ץראל םילועה
עבש-ראבל ועיגה 1993-1990 םינשב .הנושאר תועקתשהב םילועה בור תא הכשמ עבש-ראב
תידוהיה הייסולכואה ללכב עבש-ראב לש הלקשממ הובג רועיש והז .לארשיל םילועה ללכמ 5%-כ
תדהוא הריווא ,םייק םילוע ןיערג ללגב םילוע תכשומ עבש-ראבש ןכתי 3.2%. אוהש ,ץראב
.םיחתופמ םיכמות םיתורישו

וניש םילועה .חותיפה ירעב עקתשהל ורחבש םילועה זוחא הלע 1991 תנשמ יכ ןיחבהל ןתינ
.ינוריע בושיי לכב רכינ לקשמ םהל שיו ,הייסולכואה ינפ תא
ץראל ועיגה 1994 תנשב ריעה יבשות ללכמ 24% - הובג םילוע רועישב תטלוב עבש-ראב
םחורימ ץוח ,השעמל .לארשיב תידוהיה הייסולכואה ללכמ 10.4% תמועל ,ןורחאה היילעה לגב
,הנומידב םילועה ברקב .וז הייסולכוא תצובק תטלוב עבש-ראב תפנב םירעה לכב ,תוביתנו
.הביזע תמגמ תנמתסמ יכ הארנ ,ןומר-הפצמו םחורי

יעבט יוביר .2.4
.לארשיב תידוהי הייסולכוא לש יעבט יוביר לש עצוממהמ הובג עבש-ראב תפנב יעבטה יובירה
אוהו לדג יעבטה יובירה ,ריעהמ םיקחרתמש לככ ךא ,יצראה עצוממל המוד עבש-ראב ריעה
הייסולכוא לש הובג זוחאמ עבונ רבדה .ןומר-הפצמו תוביתנ ,םחורי ,םיקפואב דחוימב הובג
.תידרח-תיתדו תיתרוסמ הליהק לש המויקמו הריעצ
בושח ביכרמ הווהמ אוהו ,ילילשה הריגהה ןזאמ לע םיתיעל הפחמ הובגה יעבטה יובירה
.הייסולוכאה לודיג תורוקמב ביציו

ןפואב הלדג תיאודבה הייסולכואה .יצראה עצוממה ןמ הלופכ הדוליה םיאודבה יבושייב
,עצוממב הנשב 13%-ב םיאודבה תורייע ולדג 1993-1988 םינשב .יעבט יוביר ידי-לע ףיצר
.יעבט לודיגמו רויעה ךילהתמ האצותכ

יוביר היה עבש-ראב תפנב 1993. תנשב שפנ ףלאל 14.8 היה לארשי תנידמב יעבטה יובירה
ירפכ-ידוהי ,ינוריע-ידוהי רזגמ :םיאבה םירזגמב לארשיב עצוממהמ רתוי הובג יעבט
יעבט יוביר היה ( רתימ ,םיבהל ,רמוע = ) יתליהק ידוהיה רזגמב קר .יאודב רזגמו
.שפנ ףלא לכל 7.1 - ךומנ

םוכיס .2.5
3.4% תמועל ,עצוממב הנשל 6%-ב עבש-ראב תפנב הייסולכואה הלדג 90-ה תונש תליחתמ
.לארשיב הייסולכואה ללכ לש עצוממ יתנש לודיג
םילועה עצוממש דועב ,םיבשותה ללכמ 35%-ל 25% ןיב ענ בגנה ירע ברקב םילועה זוחא
13%-.מ תוחפ אוה יצראה
םימרוג םימייק ,יעבט יובירו ( תינוציחו תימינפ ) הריגהמ הייסולכואה לודיגל ףסונב
םיטנדוטסה רפסמ .םיטנדוטסה תמגודכ ,תיערא הייסולכוא איה םהמ קלח .לודיגל םיפסונ
לדג ה"נשת תנשל ן"שת תנשמ ,המגודל .יצראה עצוממל רבעמו ,תיתועמשמ הרוצב לדג בגנב
42%. אוהש יצראה לודיגה תמועל 64%-,ב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמ
הללכ 1955 תנשב - םויה דעו 50-ה תונשמ תכשמנ עבש-ראב תפנ תייסולכואב לודיגה תמגמ
תפנ תייסולכוא הללכ 1995 תנשב וליאו ,םיבשות ףלא 54.4-כ עבש-ראב תפנ תייסולכוא
.םיבשות ףלא 432.5-כ עבש-ראב

עבש-רא ב תפנב הייסולכואה תסורפת .3
.תיאודבה הייסולכואהו תידוהיה הייסולכואה ןיב הנתשמ עבש-ראב תפנב הייסולכואה תסורפת
רועישמ ונהנש םירעה .םיבושייל ץוחמ םייח םירתונהו ,תורייעב םבורב םיזכורמ םיאודבה
טהרו ( לודיג 8% ) עבש-לת :ןה יאודבה רזגמב תונורחאה םינשב דחוימב הובג לודיג
. ( 6.5% )
תפנב תינוריעה הייסולכואה הלדג 1994 תנשב .םירעב הבורב תזכורמ תידוהיה הייסולכואה
.םילוע לש הסינכו הובג יעבט יובירמ עבונ םישרמה לודיגה 9.2%-.ב עבש-ראב
ךומנ רועיש .הנומידבו ןומר-הפצמב ,דרעב רקיעב ,הייסולכואב תטלוב הצובק םה םילועה
. ( םישדח םילוע םה ריעה יבשות ללכמ 11% ) תליאב קר אצמנ םילוע לש דחוימב

:הארנ ,עבש-ראב תפנב הייסולכואה תסורפת תא םכסנ םא
80% וויה , ( םיאודבה ירעו חותיפה ירע ,הלש ןיוולה ירע ,עבש-ראב ) םירעה יבשות
10% דועו ,תוירוזאה תוצעומה תרגסמב םיירפכ םיבושייב םירג 10% ,הפנה יבשות ללכמ
.םיבושייל ץוחמ םיאודב םה
ןוויכ ,הייסולכוא לש תפסותמ הנהנ אל אוה .תונורחאה םינשב ביצי רתונ ירפכה רזגמה
.םישדח םיבושיי תמקה וא םיבושיי תובחרה וב ועצוב אלו םילוע טלק אל אוהש

םוכיס .4
עבש-ראבב הייסולכואה לודיגל ירקיעה רוקמה .םילגב הלדג עבש-ראב תפנב הייסולכואה
ירקיעה רוקמה ,עבש-ראב לש ןיוולה ירעב .היילעהו יעבטה יובירה אוה חותיפה ירעבו
בושח םרוג םיווהמ חותיפה ירעלו עבש-ראבל םירגהמה בור .תימינפ הריגה אוה לודיגל
.הייסולכואה לודיגב
םירעה תייסולכוא .הובג יעבט יובירל תודוה ףיצר ןפואב הלדג תיאודבה הייסולכואה
.םירכומ אל םיבושייב םדוק ויחש םיבשות לש הסינכמו יעבט יובירמ הלדג תויאודבה

תמועל ,עצוממב הנשל 6%-ב עבש-ראב ןילופורטמב הייסולכואה הלדג 90-ה תונש תליחתמ
ענ בגנה ירע ברקב םילועה זוחא .לארשיב הייסולכואה ללכ לש עצוממ יתנש לודיג 3.4%
13%-.מ תוחפ אוה יצראה םילועה עצוממש דועב ,םיבשותה ללכמ 35%-ל 25% ןיב

היפרגוילביב .5
1996. ראורבפ ,עבש-ראב ןילופורטמ ,חותיפו ינוריע ראתימ - בא-תינכת .1
בגנל יטסיטטס ןותנש 1996, ילוי ,בגנה חותיפל תושרהו ירוזא חותיפל בגנה זכרמ .2
.עבש-ראב 1995, 3, 'סמ
.םילשורי 1955, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1956, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .3
.םילשורי 1960, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1961, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .4
.םילשורי 1965, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1966, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .5
.םילשורי 1970, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1971, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .6
.םילשורי 1975, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1976, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .7
.םילשורי 1980, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1981, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .8
.םילשורי 1985, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1986, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .9
.םילשורי 1990, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1991, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .10
.םילשורי 1995, - לארשיל יטסיטטס ןותנש 1996, ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .11