בגנב תיאלקחה הכפהמה
.םישישה תונש ףוס ,בגנב הנושאר הממח :הנומתב

תמחלמ רמג ירחא םישדוח המכ הלחה בגנב תיתועמשמה תיאלקחה תובשייתהה
הריעצה הנידמה תא ופיצהש םילודגה היילעה ילגו המחלמה יקזנ תובקעב .תואמעה
לודג ץמאמ השענ ךכ בקע . ירט ןוזמ רקיעבו , ןוזמב רומח רוסחמ םרגנ
םילודגה םיקירה םיחטשה . תיאלקח תובשייתהל היילעה תונחממ םילוע תונפל
רוצייו ןיסולכוא רוזיפ תרטמב םינושארה םיבשומה ומק םשו , בגנב ויה רתויב
םהו , ( 1949 ץיק ) תליגו חרפת ויה וז תרגסמב בגנב םיבשומה . ןוזמ
םנוד 50 לש תולחנ וננכות הז םגדב . ‘ תבגמ ‘ ארקנש ינרוצ םגדב ונבנ
לש ליהמת םע ברועמ קשממ סנרפתי בשייתמהש התייה הנווכהו , תיב לכ דיל
. םינוש םילודיגו רוציי יעצמא
תיב ןיב םילודג םיקחרמ םע דואמ לודג חטש לע םיבשומ ומקוה הז ןונכתב
תואלקחמ הסנרפה םג . תושק תוינוחטיבו תויתרבח תויעב רציש רבד , תיבל
קשמ לכל וצקוה הז ןונכתב . ‘ החמתמ קשמ ‘ היה ןורתפה . החלצ אל
תחא . סנרפתה ונממו החמתה אוה וב דחא לודיג ףנעו , תיבה דיל םנוד 5
הרוטרפמט תסוול ןתינ וב תיכוכז תיב והז :הממחה התייה זא הב לחוהש תויוחמתהה
. הרצק הפוקתב םיהובג םילוביל עיגהלו היקשה ימב ךוסחלו
םש , ץרפ דראודא דנליז - וינמ 1969-ב ץראל איבה הנושארה הממחה תא
, עשי בשומב התוא םיקה אוה תידוהיה תונכוסה עויסב . הז אשונב החמתה
הרהמ דע . תאז תוחמתהב םיבר םיאלקח רישכהו תוינבגע החלצהב הב לדיג
םויכ . םירחאה ץראה ירוזאל ךכ - רחאו , בגנה יבשומב תוממחה וטשפתה
םיחרפ רקיעב ) תוממחב םילודיג תורשע םילדגמ ץראה יבחרב םיאלקח יפלא
. אוציל לודגה םקלח , ( ףרוח תוקריו