םיברקע הלעמ
.םיברקעה הלעמ שארב הסדנהה ליח תטרדנא :הנומתב

,ןיצ לחנ תעקבל הרצח סכרמ , ( םילותיפ 11 ) לתופמו לולת הלעמ
. ( 1927-ב ץרפנ ) תליאל תירוטדנמה ךרדב
,תליא שוביכל םכרדב ינלוג תביטח ימחול תא הלעמה שמיש 1949 ץרמב
.'הדבוע‘ עצבמב
שארב הטרדנא םיקהש ,הסדנה ליח ידי-לע תפוזו שיבכה בחרוה 1950-ב
לש סובוטוא ןדרימ םיננתסמ ופקת 1954 ץרמב .הדובעה םויסב הלעמה
,תליא רורחשל ישימחה הנשה םוי תוגיגחב םיפתתשמ תליאמ ריזחהש ,'דגא‘
.תיאבצה יווילה תיילוח ללוכ ,ויעסונמ 18 וגרהו
לעפמ - ימורה םיברקעה הלעמ רבוע ,ירוטדנמה הלעמל תיברעמ-תימורד
הלעמב .םילשורי- ןורבח - תישממ - הרטפ ךרדב םימי םתואב ריבכ יסדנה
תופוצמ ןקלח ,עלסב תוגרדמ ובצחנ ,דואמ םילולת תומוקמב .םיבר םילותיפ
.ןבא תוחולב
תיצחמב '.מ 3 דע עיגמ והבוגש ךמת ריק הנבנ ,הפיחסמ ךרדה לע ןגהל ידכ
.ןורדמה לע רגנה ימ תא ליבומה ,רצק היטה רכס הנבנ הלעמה לש והבוג
.וילע רמשש ,ריפצ דצימ הנבנ הלעמה שארב