.1962,דרעב םינושאר םינבמ

הדיחי המקוה 1960 תנשב .תידוסי תינונכת הבשחמ ךות המקוה דרע ריעה
ריעה לש היוניב ינפל .דרע לבח לש ובושיי עוציבבו ןונכתב הקסעש
םיבשייתמה ינפב תודמועה תויעבה לולכמ תא םיננכתמה תווצ ןחב ,הבושייו
התייסולכוא בכרהו ילכלכה הסיסב ,ריעה לש המוקימ תעיבק .הז ירבדמ רוזאב
.תובשייתהה לש םינושה םיטביהב םירקס ועצובש רחאל ושענ
,יצולח-ילארשי םיבשייתמ ןיערג ידי-לע הליחתב ריעה הסלכוא ,ויתונקסמל םאתהב
.רתוי םירחואמ םיבלשב היילע טלוקו דכלמ םרוג שמשל היה ודיקפתש
סולכאה תדעו .הייסולכואה ןוימל םיללכ ועבקנו סולכא תדעו המקוה
תועוצקמ ילעב ויהש הלאלו רוזאב הקוסעת ואצמש םידמעומל תופידע הנתנ
.םיינויח
תחלצומ אמגוד דרע הווהמ ,בגנב תובשייתהה חותיפו סולכא ,ןונכת תניחבמ
הזרכוה איהו ,םיבשות 20,000 - כ דרעב .השדח ריע לש התמקה ןפואל
. 1995 תנשב ריעל

םוקימ
,עבש-ראבל תיחרזמ מ"ק 37-כ ,בגנהו הדוהי רבדמ לובג לע תנכוש דרע
.חלמה םילו הדצמל ךרדה םא לע
הנווכה .בגנה חרזמ-ןופצב קירה חטשה תא סלכאל הרטמב עבקנ המוקימ
זא דע היהש דרע לבח אוה ,שדח יתובשייתה לבחל זכרמ שמשתש התייה
תוימיכה תוישעתה ,חלמה םי ילעפמ לע ססבתה הקוסעתה ןונכת .ירמגל םמוש
.חלמה םי ףוחל ,קקוב-ןיע רוזאב אפרמ תוריית לעו
רפסמ ופסונ תונורחאה םינשב קר , הדדוב ריע התייה דרע תובר םינש
.הז לבחב םיבושי
םיהובגה םירועישב לודיג בצקב הנייפוא דרע תייסולכוא םינשה ךרואל
.םירחאה בגנה יבושיי תא ןייפאמה עצוממהמ
םילוע דרעב ועקתשה תונורחאה םינשב .יבויח בורל היה הלש הריגהה ןזאמ
.םימעה רבח תונידממו היפויתאמ םיבר
.התביבסבו ריעב תורייתהו היישעתה לע רקיעב תססבתמ דרעב הקוסעתה
םיקסעומ היבשותמ םיבר .הנידמה לש םיבושחה עבטה תורצואל הבורק דרע
יבצחמב יאוול ירצומו םלג-ירמוח תקפה לע תונעשנה תוימיכה תוישעתב
םוחתב הישעת ילעפמ ללוכ ינוריעה היישעתה רוזא .חלמה םיבו רוזאה
.תכתמהו ןוזמה ,ליטסקטה ,הקינורטקלאה
תועקרק תאצקהבו תוישעת קראפ תמקהב תלפטמה תילכלכ הדיחי שי דרעל
םילועל תיגולונכט הממח ןאכ המקוה ןכ ומכ .תיתיישעתה תוליעפה תבחרהל
.םישדח
,הדוהי רבדמל התברק .חונו שבי םילקאו ,הפהפי ירבדמ ףונ םיבלתשמ דרעב
םיבושח םייגולואיכרא םירתאלו ,חלמה םיב אפרמה תורייתל ,הדצמל
הכישמ רוקמ םיווהמו בר יסחי ןורתי הל םינקמ ,םירחאו דרע לת ומכ
.םילייטמ יפלאל
לופיטל זכרמ ריעב .ולש אפרמה תונוכתב עודי דרע לש שביה םילקאה
.המישנ רצוקמ םילבוסה םייטמסא םידליב
'הקורוס' ח"יב םע ףותישב לעפיש ,המטסא ילוחל זכרמ ןאכ םיקהל הנווכ שי
.הז םוחתב םהב ושעיש םירקחמב רזעייו ,ןוירוג-ןב תטיסרבינואו

הרימשל רושקה לכב תודסומהו םיבשותה לש ההובג תועדומ תמייק דרעב
.התביבסבו ריעב הביבסה תוכיא לע
הכרדהבו הרבסהב ,ךוניחב :הז םוחתב תובר תלעופ דרע לש תיתביבסה הדיחיה
.ינש דצמ ,הליעפ תוברועמבו ,דחא דצמ
רוזא - םייתביבס םיטנמלא ןובשחב וחקלנ ריעה חותיפבו ןונכתב םג
לעפמ תמקה דגנ העינמ תולועפ ושענו בושייהמ קחרה םקוה היישעתה
,ריעל ךומס תובצחמ תמקהו םיטפסופ תיירכ דגנו בושייל ךומס לודג טלמ
.הב ריוואה תא םהזל תולולעה
םיקהל הייריעה תנווכבו ,תכתמ תואטורג לש תלוספ ףוסיאל רתא דרעב
.ץראב ידוחיי רוזחימ קראפ ןאכ