תוביתנב רבקנו לעפש ידוהי לבוקמ - ‘ ילאס אבאבה‘
.תוביתנב ילאס אבאבה רבק תזוחא :הנומתב

- הקירפא - ןופצ תודהי לש םילבוקמה לודג רבקנו תמ , לעפ תוביתנב
גיהנמה היה ילאס אבאבה . ‘ ילאס אבאב ‘ ה אוה , הריצח ובא לארשי ברה
. תוביתנ לש רערועמ יתלבה ינחורה
תולוגס וב ולגתנ ריעצ ליגב . וקורמבש דופרא ריעב 1890 תנשב דלונ אוה
ושקיבש , םירקבמ יפלאל חותפ היה תוביתנבו וקורמב ותיבו , םינומה אפרמ
םיבר תואלפנ ירופיס . תורקע םישנו םילוח םישנא םהיניב , ותכרב תא
ללפתהלו , םיכרובמ םימ קובקב וירקבמל קינעהל גהנ ללכ ךרדב . ומשב ורשקנ
. 94 ןב אוהו , 1984 תנשב רטפנ ילאס אבאבה . םנעמל
הלוליה ורכזל תמייקתמ הנשל תחא . לגרל - היילע רתא שמשמ תוביתנב ורבק
םיעיסמ םידחוימ םיסובוטוא יווק . םישנא יפלא תורשע תופתתשהב תיתרוסמ
שפנ ןוילימ 1/4-כ , הכרעה יפ - לע . ץראה יבחר לכמ םיפתתשמה תא
. הנש ידימ ורבק תא םידקופ
רוצייל הרושקה המלש היישעת תוביתנב תחתפתמו תכלוה םישודקה תורבק ביבס
ורכזל יתנשה הרכזאה םויל ךומס האישל העיגמה , שדוק ירפסו השודק ישימשת
םיבשותל הקוסעת תורוקמ תקפסמה תינתא תיתרבח העפות יהוז . ילאס אבאבה לש
.קידצה לש ורבקל םילועה םירקבמה יפלא תואמ תא םיתרשמה , תוביתנב םיבר