םיוודב

בורה . תורייע 7-ב םתיצחממ תוחפ , בגנב םייח םיוודב ףלא האמל בורק
חיכש ןיידע אוה יתרוסמה להואה . הכר היינבו םילהואב םיררוגתמ ןיידע
, רבעמב הרבח איה תיוודבה הרבחהש תורמלו , בגנה לש יתובשייתהה ףונב
םיריכשכ ןה ) קשמה ירזגמ לכב םידבוע הינבמ םיברו , יתוברתו ילכלכ
םייחה חרוא תא םיכישממ םהיתוחפשמ ינב וא/ו םמצע םה , ( םיאמצעכ ןהו
. ןשיה
ךא , דבלב הערממ תסנרפתמש תיוודב החפשמ ףא טעמכ םויכ ןיא , רומאכ
יחטשל ןאצה תובקעב תודדונ , להואב תוררוגתמש תובר תוחפשמ שי ןיידע
. ובלחו ורשבמ תונוזינו הערמה
העבג לש תיחרזמ עלצ לע םקוממו םיזיע רמצמ יושע יסאלקה יתרוסמה להואה
:תוירקיע תוביס יתשמ תאז . ( החרזמ וחתפש ידאו לש תיברעמ הדג וא )
ןוויכ אוה - ברעמ - ןופצ - ברעמ ןוויכמ םיחיכש םשגהו תיפרוחה חורה
ןרק . המחה תחירז ןוויכל אוה חתפהש , איה היינשה הביסה . להואה בג
. הערמל אצויה ןאצה תא הריעמ רקובב םכשה הנושארה שמשה
,שתכמהו ילעה :ןוגכ , םייתרוסמ תיב ילכ םג ללכ ךרדב םייוצמ יתרוסמה להואב
תיברמ , תאז םע דחי . דועו ןא‘גניפה , החותפה שאה תריכ לע הבוצח
םימעפל ) הנטנא , ץעו חפ תוחול , קיטסלפ תועירי םיסוכמ םויכ םילהואה
םירוטקרט , תוינוכמ ץוחבו , שמש דוד , היזיוולט ( םיניוול תחלצ םג
. םיינרדומ םייאלקח םילכו