שיטפ בשומב ןוירוג-ןב

ןטסידרוכ ,סרפ ילוע ידיב ,םיבשומה תעונת ידי-לע 4.3.50-ב דסונ שיטפ בשומ
.םירצמו
רבעמה תונחממ םישדח םילוע תרבעה תרגסמב ,בגנב םינושארה םיבשומה ןיב
ומקוהש ,םיבשומ 6 וללכנ וז תינכתב .תיאלקח תובשייתהל תורבעמהו
ידיחיה ידוהיה בושייה זא דע היהש ,םירוא ץוביק רוזאב תינמז-וב
.הבורקה הביבסב
םינושארה םיבשומה וארקנ הז םשבו ,הרמיא היה םוקמה לש יברעה ומש
הביסמ ךלהמב ,1954-ב .( םייודפ האר ) םהלש המקהה בלשב הביבסב
וכלהמב ,הזע תעוצרמ םיננתסמ ידי-לע עוגיפ עריא ,בשומה יתבמ דחאב
ןוירוג-ןב עיגה עוגיפה תרחמל .תלייח-הרומ הגרהנו תיבה השק קוזינ
.םיבשותה םע חחושלו םוקמה תא תוארל
םרכ ,תוקרי ,הדש ילודיגב םיקסועה ,םיבשות 850-כ בשומב םייח םויכ
.ץוח תודובעו