ןוירוג-ןב דוד
.הנורחאה וכרדב ,השדחה תעב לארשי יגיהנמ לודג ,ןוירוג - ןב דוד :הנומתב

תעונת גיהנמ ,ןושארה התלשממ שארו לארשי תנידמ לש םידסיימה תובאה ןמ
ךוניח לביק .(היסור זא) ןילופ ,קסנולפב דלונ .לארשי-ץראב םילעופה
.ותיבב תינויצ-תירבע הלכשהו "רדח"ב יתרוסמ
1907-ב .הדוהי תובשומבו הווקת-חתפב דבע הליחת .לארשי-ץראל הלע 1906-ב
יבצ-ןב קחצי םע םיקה 1910-ב .הר'גסב רקיעבו היתובשומב דבעו לילגל רבע
.ויכרועמ היהו םילשוריב ,"תודחאה", "ןויצ ילעופ" ןואטיב תא תיאני לחרו
.תיטילופ תוליעפל ומצע רישכהל ידכ םיטפשמ דומלל אטשוקל אצי 1911-ב
ימיקמ ןיב היה הירחאלו ירבעה דודגב תריש הנושארה םלועה תמחלמב
.1935 דע יללכה הריכזמו םידבועה תורדתסה
ןוירוג-ןבו תינויצה תורדתסהב תערכמה הצובקל םילעופה תעונת התייה 1933-מ
ףקותב .תידוהיה תונכוסה שאר-בשוי היה 1935-מו ,העונתה תלהנהל ףרטצה
1936 תוערואמ תובקעב .םייברעה םיגיהנמה ישאר םע םיעגמ םייק ודיקפת
לבקל הטנ 1937-בו ,םימעה ינש ןיב ימואלה תומיעה לש וקמועב ריכה
,חטשב תמצמוצמ ולו תידוהי הנידמ םקותש תנמ-לע "הקולחה תינכת" תא
תיצאנה הינמרגב תופידרה תמיאמ םיטלמנה םידוהי ינומהל טלקמ םוקמ היהתש
הלועפה-ףותיש תפוקת הציקל האב יכ החנהה .המחלמה-ברע לש הפוריאמו
תעצהב ךומתל ןוירוג-ןב תא העינה הינטירב תלשממל תינויצה העונתה ןיב
ותוליעפ דוסיב תדמוע וז החנה .ךובסה בצמה ןמ אצומ האר הבש ,הקולחה
תינויצה העונתב בושייה לש ותובישח תשגדה :טדנמה תפוקת ףוס דע תינידמה
.תיאמצעה ותדימעו וחוכ תרבגהו
אל וליאכ 'ןבלה רפס'ב קבאינ" :המסיסה תא עבט היינשה םלועה תמחלמב
גיהנמ היה ".'ןבל רפס' םייק אל וליאכ רלטיהב קבאינו ,רלטיה םייק
יכ הטילחהש ,"רומטליב תדיעו" סוניכ תא םזי 1942-בו "םיטסיביטקא"ה
םלועה רדסב בלתשתש תידוהי הנידמ לש הנוניכל רותחל שי המחלמה רחאל
תרבגהל םיארוקה שארב דמע המחלמה םות םע .םלועב שבוגיש יטרקומדה
לארשי-ץרא תא בוזעל היושע הינטירב יכ ררבתהשכו תילגל-יתלבה היילעה
וסוסיבב חרט ,םיברעל ידוהיה בושייה ןיב ץורפל לולע םימד ךוסכסו
ךופהל ךוסכסה היה דיתע ויבושיחו ותרכה יפ-לע .ידוהיה ןגמה חוכ לש
הכרעהל םאתהבו ,ברע תונידמל םידוהיה ןיב תללוכ המחלמל ימוקמ תומיעמ
ם"ואה תטלחה רחאל ,םנמאו .רשפאה לככ ליעיו ינרדומ אבצ ןנוכל שקיב וז
לארשי-ץראב ,תיברעו תידוהי ,תונידמ יתש תמקה לע 1947 רבמבונב ט"כב
ןוירוג-ןב לש הנתיאה ותוגיהנמ .רבד לכל המחלמל היהו טשפתהל תומיעה לחה
.םישק םיכבסמ בושייה תא הצליח וז ןחבמ תפוקתב
.לארשי תנידמ תמקה לע זירכה ץראה תא םיטירבה ובזעש רחאל
ותכרדהב .השדחה הנידמה לש הסוסיבל תואיל-רסח ץרמב שגינ המחלמה רחאל
.םישדח םילוע ינומה לש תזרוזמ הטילקל קשמהו הרבחה ונגראתה ותצרמהבו
תיינבל רתויב ץרמנה ףיטמל היה ,םילעופה תעונת שארב הלעש ,ןוירוג-ןב
.קשמהו ךוניחה ,הרבחה ימוחת לכב תיתכלממה חורה תגהנהלו תויללכ תורגסמ
.רקוב-הדש ץוביקל רבעו ודיקפתמ שרפ 1953 רבמצדב
דע הז דיקפתב שמישו ןוחטב רשו הלשממ שארכ ןהכל רזח 1956 תליחתב
תע ,1970 דע תיטילופ תוליעפב ךישמה ךא ,רקוב-הדשל רזח אוה .1963
.תונורכיז תביתכל רסמתהו תיפוס שרפ
יבאכו לארשי תנידמ לש ירוטסיהה הללוחמכ רכוה אוה 1973-ב ותומ רחאל
ויתובקעב םיבר וכלה ןתנש תישיאה המגודל תודוה .בגנב תובשייתהה ןוזח
ןחביי בגנב" :ותאווצ תא םימייקמו בגנב תידוהיה הזיחאה תא וססיבו
."לארשיב םעה