תואמצעה תמחלמב עבש-ראב שוביכ

רוצמה תצירפל ףסונב ',באוי' עצבמ לש ירוקמה יפוסה יתדוקנה דעיה
ושרדייש ךירעה ,םורדה תיזח דקפמ ,ןולא לאגי .הזע שוביכ היה ,בגנה לע
ריהבה הז .ןוירוג-ןב ינזאב תאז עימשה ףאו ,עצבמה תא םילשהל םייעובש
לש ןוחטיבה תצעומשו ,תימואל-ןיבה הריזב םיישקה תא תיעמשמ-דח ול
התוא תוחדל ןוירוג-ןב חילצה תאז םע .תידיימ שא תקספה תשרוד ם"ואה
.וב 21-ל רבוטקואב 19-המ,םיימויב
תכללו ,רתוי רצובמה ( הזע ) ירוקמה דעיה לע רתוול ,אופא ,טלחוה
ןונכת ,תוחוכ זוכירל לצונ ןושארה םויה .עבש-ראב - יפילחה דעיה לע
.רבוטקואב 21-ל עבקנ 'ע'ה םוי .תונגראתהו
לילב .בגנה-רמשמ ץוביק דיל הכרענש ',בגנה' תביטח לע הלטוה המישמה
הביטחה האצי ,ריוואהמ תוצצפה ימי רפסמ ירחא ,רבוטקואב 21-20-ה
.עבש-ראב - בגנה-רמשמ שיבכל תינופצ ליבקמ ריצב ,עבש-ראב ןוויכל
תנוכש םויכ ) 315 צ"נ העבגמ תירליטראה השערהה הלחה 04.00 העשב
,ירקיעה חוכה :םיריצ ינשב תומדקתה הלחה היתובקעבו , ( ןופצ ’ד
הנחתה ודעיו ריעה רבעל םדקתה ,םימלחז תגולפו םילגר תגולפ ללכש
.היארסהו ( ריעה תדקפמ הנכש םש ) תיכרותה
המיסח עציבו חרזממ ריעה תא ףגיא ,תוינוירש תקלחמ ללכש ,ינשה חוכה
תיכרותה הנחתב םירצמה וענכנ 09.45 העשב .םורדמ תירשפא תרובגת דגנ
ירצמ ןוטלשב הראשנ הזעו ,עבש-ראב שוביכ השעמל םלשוה ךכבו ,היארסבו
.תובר םינש דוע