בגנה תריב - עבש ראב

. ץראב הלדוגב תיעיברה ריעה םויכ איה , תובאה ריע , עבש ראב
ירוזאו םירוגמ תונוכש הב ומקוהו תוריהמב ריעה הלדג הנידמה םוק ירחא
- ראב החתפתה םינשה ךלהמב . םיתורישו רחסמ , הישעת :םירחא דוקפת
.רוזאה לש תילכלכהו תילהנמה תוליעפה תא זכרמה ינוריע דקומכ עבש
דימת הל הנקה , ןומישיהו ערזמה לובג לע ריע , דחוימה המוקימ
.הכרד םירבוע ונממו בגנה לא םיעסונה - בגנלו רבדמל רעש לש דמעמ

ירוטסיהה ןיערגה
,םינמרגה םתירב - ילעבו םייכרותה תונוטלשה ידי - לע המקוה עבש - ראב
לובגבו בגנב הטילשה תא לידגיש , שדח ילהנמ זוחמ רוציל ידכ רקיעב
. םידדונה םיוודבה יטבש לע טלתשהלו , יניס
ךומס , עבש - ראב לחנ קיפא דיל , עבש - ראב תעקבב המקוה ריעה
, דחמ םילשורילו ןורבחל תיזכרמ םיכרד תמוצ לעו , םימ תוראבל
. ךדיאמ , םירצמ לובגב הנצינלו הזעל
, ‘ ברעו יתש ‘ לש תנוכתמב , םנוד 500 לש חטש לע הננכות ריעה
הז םיצוחו בחורלו ךרואל םיחתמנה , םירשי תובוחר - רמולכ
. הרשי תיווזב הז תא
ןוגכ , םימישרמו םילודג רוביצ ינבמ ריעב המיקה תיכרותה הלשממה
םי ‘ חישה ינבל רפס - תיב , הייריע תיב , דגסמ , לשומה ןומרא
טשפתה הנופצ ונממו הקיתעה ריעה םויה יורק הז רוזא . דועו םייוודבה
. ( ר"עמה ) עבש ראב לש ישארה םיקסעה זכרמ

םוקימה תובישח
הבר העפשה שי , תומודק תופוקתב עבקנש , עבש ראב לש המוקימל
. התוחתפתהו םויכ ריעה יפוא לע
ההובג הילא תושיגנה ןכל - תיצרא םיכרד תמוצ לע תאצמנ עבש ראב *
. ולוכ רוזאל זכרמו דקומ תויהל תרשפאמ תושיגנה .
דדוע הזכ ףרוע . חותיפ תורייעו םיירפכ םיבושי לש ףרוע עבש ראבל *
. ריעב רחסמהו םיתורישה חותיפ תא
. םישתכמהו חלמה םי :םיבצחמה יזוכירל תוכימסב תאצמנ עבש ראב *
לע ללכבו , םיבשותל הסנרפ תורוקמו הדובע תומוקמ לע העפשה ךכל
. התביבסבו ריעב היישעתה יפוא

תירבדמ הביבסב ינוריע ןונכת
ריע ‘ לש ןויער לע ססבתה - 50ה תונש תישארב התיינבו ריעה ןונכת
תופקומ , וזמ וז תודרפנו , תויאמצע תויתנוכש תודיחי : ‘ םינג
לש ישארה םיקסעה זכרמ תרשי םלוכ תאש םיחותפ םיבחרמו קרי תועוצר
. םיכרותה ידי - לע המקוהש הקיתעה ריעב אצמנה - ריעה
:ללגב רקיעב ופיצש יפכ וחתפתה אל עבש - ראב לש תונושארה היתונוכש
,ריעה לש תיתשתה תואצוה תא רקיי םילודג םיקחרמ לע תונוכשה רוזיפ *
. םישיבכ חותיפו למשחו בויב תכרעמ , םימ תקפסא ומכ
היה . ירבדמה םילקאל ומיאתה אל תונוכשה ןיב םילודגה םיקחרמה *
ןוממישה תשוחת תא וריבגה םיחיחצה םיבחרמה . םיקראפו םיאשד חתפל השק
. םינושה ריעה יקלח ןיב יסיפו יתרבח שוביג ודדוע אלו
וירקיעש , שדוחמ ןונכתל - 60ה תונשב ןונכתה ימרוג וכרענ ךכמ האצותכ
יתרובחת רשק תריצי , רתוי הפופצ הינב רמולכ ריעה ףופיצ :ויה
םינבמו םיזכרמ לש הינבו , םיתורישהו רחסמה יזכרמלו תונוכשה ןיב חונ
. ירבדמה םילקאל תינוטקטיכרא הניחבמ רתוי םימאתומה
. םויכ םג ריעה ןונכת תא םיוולמ ולא תונורקע

ריעה תוטשפתה ינוויכ
,הנופצ "דדנ " ר"עמה . ברעמ ןופצו ןופצ ןוויכל רקיעב הטשפתה ריעה
,הלשממ ידרשמ . הייריעה תא תוהזל ןתינ םיאישנה ריצ ךרואלש ךכ
.תוינק זכרמו םיקנב , ןורטאת
,הנופצבו ריעה ברעמב רקיעב , ינרדומ ןונכתב , תושדח תונוכש הב ומקוה
תפסונ הנוכש . םיריעצ תוגוזו םישדח םילוע יפלא תורשע וטלקש
. ןוירוג - ןב תטיסרבינואל ךומס , לזרבה תליסמל רבעמ המקוה
,בבוח תמרל ורבע םימהזמ םילעפמ , ריעה חרזמב אצמנ היישעתה רוזא
. המורד מ"ק 12 תאצמנה

הקוסעתו הייסולכוא
התמקה תישארב :םייתועמשמ םילג ינשב השענ עבש ראבב הייסולכואה לודיג
היילעה תובקעב 90 - הו 80 - ה תונש תליחתבו , 50 - ה תונשב
. םימעה רבח תונידממ תיביסמה
. בגנה רוזאב םיקסעומה לכ ךסמ תיצחמכ םיווהמ עבש - ראב יבשות
. ריעה לש הקוסעתה ליפורפב םייוניש ולח ןורחאה רושעב
שיו , םיירוביצ םיתורישבו היינבב םיקסעומה רועישב היילע תמייק
. רחסמו , הרובחת , למשח , היישעתב םיקסעומה רועישב הדירי
םיתוריש ןתמל ירוזא דקומ הווהמ ריעהש , הדבועה תא ףקשמ הז הנבמ
יוניבה ףנע תוחתפתה . הל הצוחמו ריעב תררוגתמה הבר הייסולכואל
. ריעה לש התובחרתהו התוחתפתה תא תאטבמ

דוקפתו דמעמ - " בגנה תריב "
יזכרמ דיקפת תאלממ איהש ללגב עבש ראב ריעל ןתינ בגנה תריב םשה
. הביבסב םיבושיה לכל
רוביצ תודסומו הלשממ ידרשמ הב םימקוממ ילהנמ זכרמ תשמשמ עבש ראבב
תדקפמ , הרטשמ , סויג תכשל , הקוסעת תוכשל , טפשמ יתב :להנימו
. דועו ל"הצ לש םורד דוקיפ
.ריעב תואירבה יתוריש . בגנה יבשותל יאופר זכרמ תשמשמ עבש ראב
ולש ץוחה תואפרמו ‘ הקורוס ‘ יאופרה זכרמה םשארבו , םימדקתמ
12,000 - כ הב םידמולו הטיסרבינוא עבש ראבב המקוה 70 - ה תונש תליחתב
.תוללכמ רפסמ הב שי ףסונב . ץראה יבחר לכמ םיטנדוטס
,הטיינופניס , ינוריע ןורטאית , הפנע תיתוברת תוליעפ העיצמ עבש ראב
.ינוריע ןוירוטברסנוקו
.תואקנבו רחסמ - יסנניפ זכרמו תוינק זכרמכ תשמשמ עבש ראב

עבש ראב לש ןיוולה יבושיי
,םהב תידוהיה תובשייתהה תא ריבגהלו בגנב םיילוש ירוזא קזחל הרטמב
. ‘ ןיוול יבושיי ‘ 3 עבש - ראבל ךומס ומקוה
בשומכ , עבש - ראבל חרזממ מ"ק 7 , - 50ה תונשב דסונ - רמוע
, 1כ םויכ הנומ . יתליהק בושייל - 60ה תונשב בסוהו , םידבוע
. תוחפשמ 500
- 18כ , ןורבח - רה םורד תודרומ לע 1984 תנשב םקוה - רתימ
תוחפשמ - 000 , 1כ םויכ הנומ . עבש - ראבל תיחרזמ - תינופצ מ"ק
. םדקתמ חותיפ ךילהתב אצמנו
ריצה לע , עבש - ראבל ןופצמ מ"ק 15 , 1986 תנשב םקוה - םיבהל
. ץראה זכרמל ישארה
.תופסונ תוחפשמ - 750ל הבחרה לש ץאומ ךילהתב תאצמנו תוחפשמ 500 הנומ
ןבומב . עבש - ראב ריעל ‘ תוממוי ‘ חווטב םיאצמנ םיבושייה לכ
. עבש - ראב לש םירברפ םצעב ןיוולה יבושיי םיווהמ הז
, עצוממה ןמ הובג ילכלכו יתרבח בכרהב םינייפואמ ןיוולה יבושיי
, ראשה ןיב , םירומא ויה םה . םייתרקוי םיבושייכ םיספתנ םהו
,לעופב . ץראב םירחא תומוקממ תיתוכיא הייסולכוא בגנה לא ךושמל
ומרג ךכב . עבש - ראבמ תססובמ הייסולכוא אקווד םיבושייה וכשמ
. ריעה לש תיתרבחהו תילכלכה התשלחהל

בגנה לש ןילופורטמה - עבש ראב
ןילופורטמל עבש - ראב בחרמ תכיפה איה םיננכתמה ברקב םויה תחוורה הסיפתה
לקשמ הווהיש , םילשוריו הפיח , ביבא - לת ירחא , ץראב יעיברה
. ץראה זכרמב ףופצה הייסולכואה זוכירל דגנ
יכילהת תא תוזחל הסנמה , 2020 תינכתב יוטיב ידיל האב וז הסיפת
התואב בגנב םייופצ , תינכתה יפ - לע . האבה האמב לארשי לש חותיפה
. םיבשות ןוילימ 2 . 1 - כ תע
רפושת , רוזאבו ריעב תויתשת חותיפב םיפסכ ועקשוי , וז תרגסמב
, םישדח הקוסעת תורוקמו תומכחותמ תוישעת ומקוי , םיתורישה תמר
תוחתפתה לש הקימניד רוזאב רצווית . םימדקתמ תואירב יתוריש וחתופיו
. ויבשותו רוזאה תחוורל