לשא תיב

. (םיביברו תולובג :םירחאה ינש ) בגנב ומקוהש םיפצמה תשולשמ דחא
,היכ'צו הירטסוא יאצוי םיבשומה תעונת ירבח ידי-לע 9.8.43-ב םקוה
םייוסינו םוקמב ושכרנש תועקרק לע הרימש :תוירקיע תורטמ יתשל ,'הפצמ'כ
תנגפה לש תינידמ הרטמ םג התייה ךכל רבעמ .רבדמב םייאלקח םילודיגב
.לארשי-ץרא תקולח לע םייופצ םינויד תארקל רוזאב תוחכונ
םיפקומ םינסחמו םירדחו לדגמ םע תעבורמ רצח ) 'הריט' הנבמ ללכ הפצמה
.המוחל ץוחמ םקלח ,םילהואו םיפירצו , ( המוח
הירבח התוא ובזע הפוסבו ,תודבכ תוזגפה הדוקנה הגפס רורחשה תמחלמב
.לאערזי קמעב בגויה בשומ תא ומיקהו