ןילואקה שיבכ

תולגל הווקתה התייה , הנידמה תונש תישארב בגנב ולתש תולודגה תווקתה ןיב
םיטירבה ידי - לע טפנ ישופיחמ הנוזינ וז הווקת . עבט תורצואו םיבצחמ וב
,ןרוהנקנלב ) ןכל םדוק דוע ושענש םייגולואיג םירקסמ , 40-הו 30-ה תונשב
.דועו חלמה - םיב גלשא תיירכל יקסיימובונ לש ויתוינכת , ( 1904
תויורשפא תא קודבל הרטמב ( עדמ - ליח ) ד"מח תחלשמ בגנב הלעפ הלא םינשב
םירוזאה ןיב :ןכ םירחא םילרנימ ךא , אצמנ אל טפנ . םיבצחמה חותיפ
1947-ב ורכ וב , ( ןומר שתכמ ) ןאמר ידאו היה תחלשמה הרקח םתוא
ץרפמב ‘ ןמענ ‘ לעפמל ןילואק ( יבצ - רב ןושש תלהנהב ) םיביבר ירבח
תונוכת הל שי ךא , הקימרקה תיישעתל תיסרח לש גוס אוה ןילואקה . הפיח
,הנשכ וכשמנ הרכמב תודובעה . םוטיאו יופיצ תורטמל םג תובוט תוילרוטסקט
. שטננ ךכ רחאו
ןילואקה תיירכ תא שדחל טילחה , תחלשמה הלעפ ותרגסמב , הסדנהה ליח
-הפצמ ) ןומר - הלעמ שארל תדבע ןיב ךרדה תא הב תופצלו , ןומר שתכמב
. ( ויה אל דוע תואמצעה הלעמו ןומר
.ןילואקב התפוצ איה רומאכו , הסדנהה ליח לש םיעצמאב ךרדה הרפוש 1950-ב
םיבר תומוקמב הפחסנ איה ףרוחב ךא , הבוטו תקדוהמ ךרדה התייה ץיקב
בגנה - רה ךרד תליאל שיבכה לש הלחתהה התייה וז ךרד . דמעמ הקיזחה אלו
. ( 40 ‘ סמ שיבכ םויכ )