ךוניח
.עבש ראבב ,ייק ש"ע ךוניחל הללכמה :הנומתב

ידיתעה ישונאה ויפוא תא בצעמה רצויה תיב איה התוללכב תיכוניחה תכרעמה
ןג תמרמ ,תודסומ תואמ הליעפמ וז תכרעמ .םייחה ימוחת לכב בגנה לש
,םיכנחמכ ןה ,םדא ינב יפלא תואמ הב םיברועמו ,הטיסרבינואה דעו םידליה
היישעב תובושחהו תולודגה תוכרעמה תחא יהוז .םידבועכ ןהו םיכנחתמכ ןה
,םייטרפו (בורה) םיירוביצ :םינוש םירזגמ הב םיקסועו ,רוזאב תימוימויה
.דועו דועו ,םייעוצקמו םיינויע ,םייתדו םיינוליח ,םייוודבו םיידוהי
,תובישיו םיינוכית רפס-יתב 100-כ ,םיידוסי רפס-יתב 300-כ בגנב םימייק
תטיסרבינוא :תחא הטיסרבינואו תוללכמ רפסמ ,תוננגלו םירומל שרדמ-יתב ינש
.בגנב ןוירוג-ןב
תא תקפסמ ,םיראתה לכל םיטנדוטס 7,000-כ םידמול הב ,הטיסרבינואה
ש"ע תיכוניחה הללכמה ;םיתורישלו רוצייל ריכבה יעוצקמה םדאה חוכ
הללכמה ;הארוה תוחוכ םירישכמ ,התזע תוננגלו םירומל שרדמה תיבו ייק
.םיאנכטו םיאסדנה הרישכמ עבש-ראבב תיגולונכטה
תטיסרבינוא לש החולש איהש ,ריפס ש"ע 'בגנה רעש' תללכמ תלעופ ןכ ומכ
.בגנב ןוירוג-ןב
תידומיל-תיאלקח הווח עבש-ראבב תלעופ ,םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה-יתבל ףסונב
ןגמב ,לבושב םילעופ בגנה יבושייל םיירוזא רפס-יתב ;םיעדמל זכרמו
,רקוב-הדש תשרדמ ,הברעב ריפס זכרמ ,םיבחרמ ,אישנה לשא ,("רושבה")
.דועו התבטי
(םייעוצקמו םיינויע) םיינוכיתו םיידוסי רפס-יתב שי יוודבה רזגמב
.םיידוסי רפס-יתב קר הרוזפבו ,תורייעב
ךוניחב ת"מענו ו"ציו םה ךוניחה תכרעמב םילעופה ,םיירוביצ םיפוג
.יעוצקמה ךוניחב 'טרוא'ו 'למע' תותשרו ,ידוסי-םורטה