וידה לגד

.תליא ,שרשר -םואב וידה לגד תפנה
תא השעמלו ,בגנה תולובג תא בציעש ,תואמצעה תמחלמב ןורחאה עצבמה
.'הדבוע' עצבמ היה - הנידמה תפמ
יתשב ל"הצ תוחוכ וענ ותרגסמב 1949 .ץרמב 5-ב עצבמל ואצי תוחוכה
- 'ינלוג' תביטחו ;יזכרמה בגנה רה ךרד - 'בגנה' תביטח :תועורז
הלקתנ 'ינלוג' 'טח .תודגנתהב הלקתנ אל 'בגנה' 'טח .הברעה ךרדב
עיגה ץרמב 10-ב .האלה הכישמהו התוא הפגיא ךא ,יברע ןויגל תדיחיב
,תליא איה ,שרשר-םואב השוטנה הרטשמה תנחתל 'בגנה' 'טח לש ץולחה
.רתוי רחואמ םייתעש העיגה 'ינלוג' 'טח .וידה לגד תא הפינהו
,רדאב א"י-לו 'הנגהה' םויל :לארשי תלשממל וריבעה" :קרבמ חלשנ הטמל
".לארשי תנידמל תליא ץרפמ תא 'ינלוג'ו ’בגנה' תוביטח תושיגמ
ףנוהשו ,הביטחה תשבוח ידי-לע ויד רויצו ןידסמ רתלואש וידה לגד
תמלשהו רורחשה תמחלמ םויס תא למסמ , ( 'ןרב' ) ןדא םהרבא ידי לע
.בגנה שוביכ