.םינושאר םינבמ ,םינושאר םימי ,תליא

,לארשיו ןדרי ,םירצמ תולובגה שלושמב רמשמ תנחת תובר םינש השמיש תליא
עצבמ' תרגסמב 1949, ץרמב ,תואמצעה תמחלמ ךלהמב .'שרשר םוא' התנוכו
.ל"הצ תוחוכ ידי-לע תליא הררחוש ,'הדבוע
.ראודה ,הלשממה ידרשמ ',ם"קשה - םינושאר םיפירצ ומקוה 1950 תליחתב
למנ תמקה לע תימשר זרכוהו תונושארה תורידה ונבנ ןכמ רחאל םייתנש
'שדק עצבמ' .ענמתב תשוחנה תורכמ ולעפוה 50-ה תונש עצמאב .תליא
תדוקנ וויה ,תליא - ןומר-הפצמ - עבש-ראב שיבכ תלילסו 1956 תנשב
הזרכוהו םיבשות 4,000 תליא התנמ 1959 תנשב .תיבושייה התוחתפתהב ןויצ
.ריעל

תליא לש המוקימ
ץרפמה .תליא ץרפמ ףוחל ,לארשי תנידמ לש ימורדה הצקב תנכוש תליא
.ברע יאה-יצח ןיבל יניס רבדמ ןיב הדירפמה הכורא םי ןושל הווהמ

החרזממו ,טינרגה ירה - הברעממ .םירה תפקומו ףחס תפינמ לע היונב ריעה
םיה .יאקירפא-ירוסה רבשהמ קלח םיווהמ הברעהו ץרפמה .םודא ירה -
ןייפואמו השק םילקאה .היחמצו הגד ,םיגומלאב רישעו קומע ,יפורט -
.ברעמ-םורד - חרזמ-ןופצ ןוויכב - תוחורה .רוונסמ רואו קבא ,שבויו םוחב
.מ"מ 25 - ךומנ הנשל םיעקשמה עצוממ

תינוריע תוחתפתה
.םישק - תליא ריעה תיינבל דוסיה ינותנ ,המילקאו המוקימ עקר לע
.םוחה תלקהל םיינוריעו םיינונכת תונורתפ םיבייחמ םיימילקאה םיאנתה
םימיאתמה םיחטשהו ,הלודיגב םיעגופ םינימז םימב רוסחמהו םיעקשמה טועימ
,יאלקח ףרוע רדעהו הייסולכוא יזכרממ הקוחיר .םילבגומ - היינבל
.ינוריע חותיפ לע םה ףא םישקמ - ההובגה םיתורישה תולעו
תליאש ,העבק הנושארה ראתמה תינכת .למנה ביבס התישארב החמצ תליא
.ףרוח תורייתו גיד ,אוביל למנ יתוריש לע ססבתת
תונוכשה תמקה .תועבגה לע ,ץרפמל ברעממ תורוזפ תליא לש היתונוכש
,םירצק רתויש המכ הכילה יקחרמ :םיאבה תונורקעה ידי-לע התחנוה תושדחה
,הריהב היינב ,םילצומ םיחטשמ תריצי ,הבוגל היינב ,םיחותפ םיחטש טעמ
תונוכשב םייתליהק םיתוריש ,םירוקמ תונולח ,םיבוט רורווא ינוויכ
.ןמצע
,בשותל םיתורישב ןווגמ ,תיתרבח תיזיפ שגפמ תדוקנכ שמשמ ריעה זכרמ
תוברת ידקומבו ימוקמ ןוטלשו לשממ ידרשמב ,םיקסעו רחסמ יתורישב
.ההובג המרב רודיבו
,םירחאו הלא םיטקילפנוק םע דדומתהל הסנמ ,תליא לש השדחה ראתמה תינכת
.הנידמהו ריעה יבשות תחוורל
היהיו ,ץאומ ןפואב חתפתהל דעונ ,ץראב ולדוגב ישילשה ,תליא למנ
םיקהל תורשפאה תלקשנ .םיטפסופ אוציל למנו תימורד חוכ תנחתל סיסב
.ןדרי לובגל ךומס ,ףסונ הלעת למנ
תינופצ מ"ק 10-כ ,הנורבע-ןיעל רבעוי ,ריעה בלב אצמנה ,הפועתה למנ
םיבשותל םיתוריש ללוכה ,ישאר ינוריע זכרמל ךופהי הנפתמה חטשהו ,תליאל
.םירייתלו
ךרד םיל תונוכשהמ העונת רשפאתש םיכרד תכרעמ םקות ,תינכתה יפ-לע
תונוכשה תא רבחיש יזכרמ קראפו ,םילצומו םירירק ,םיקורי םיליבש
.םיה לא

ילכלכה סיסבה

תוריית

םוקמ' שמשמו ,ףרוחב חונ המילקא .תקהבומ תוריית ריע לש םינותנ תליאל
םע ביהרמ ץרפמ תליאל .הרקה הפוריאמ הילא םירהונה םירייתל 'טלפמ
ידוחייו רישע ןווגמ ובו ימימ-תת םלועב ןייטצמה ,תוחונ 'פמט לעב םי
.םלועב םיפיהמ ,םיגומלאו םיגד לש
רוזא .התלכלכב יזכרמ ףנעכ תואנולמו תוריית לע םויכ תססבתמ תליא
ףוחב ,ץרפמה ךרואל - ךשמהבו ,ינופצה ףוחב יוצמ ירקיעה תורייתה
ןולמ יתב ללוכו ,היינבו חותיפ תפונתב אצמנ ינופצה ףוחה '.גומלא'
,למנה לש וחטש תא םצמצל םיצמאמ םישענ ,ליבקמב .הנוגלו ההובג המרב
.ףונו עבט יכרע לע הרימש ךות ,וכרואל ימורדה ףוחה תא חתפלו

היישעת

םייתביבס םיעגפמ .םהזמ יתלבה הייפואב הנתומ תליאב היישעתה חותיפ
רפסמב ןיחבהל ןתינ .תורייתמ תמייקתמה ריעל םיילכלכ םיקזנ םשוריפ
:תליאב הישעת יגוס
;תונוכשה תודיחיל םיכומסה הכאלמ יתב -
- ;ינופצה רוזאב הלק הישעת -
;תליא למנל ךומס - הדבכ הישעת -
ענמיהל הרטמב ,ריעל ןופצמ םירטמוליק 'סמ תמקמתמה - תמהזמ הישעת -
.הביבסבו עבטב ,ריעב העיגפמ
חפנ ,הובג רכשה ביכרמ ןהבש ',תויקנ' תוישעתל תופידע הנתינ תליאל
היישעתל יוניב תיתשת ןאכ תמקומ .הכומנ הלבוהה תולעו , ןטק רצומה
.'ודכו בכרה ףנעל םיביכר ,םיינורטקלא םיביכר ,הנכות יתב ןוגכ תמדקתמ

עקרק ישומיש לע קבאמ
השק תורחתב הוולמה ,חותיפו יוניב תפונת תליא העדי תונורחאה םינשב
המרב םיבר םיכרצו ,הרצקו הרצ ףוח תעוצר תליאל .עקרק ישומיש לע
,הפועת הדש ,יאבצ למנו יחרזא למנ ,תבכר תליסמ :תימואלהו תימוקמה
םלומו .רקחמ ינוכמ ,עבט תורומש ,טפנ ףוסמ ,יחרזאו יאבצ לובג ףוסמ
.טרפה תחוורל תגאודה ,תחתפתמ ריע יכרצ -
:לשמל, םיסרטניא ידוגינב ,תחא אל ,םיוולמ הלא םיכרצ
;עבט תורומשבו הצחר יפוחב םיעגופ םייאבצ םינקתמו טפנ למנ תלעפה -
'.וכו ינוריע חותיפ ןובשח לע אב םייתוריית םינקתמ חותיפ -

הייסולכוא בכרה
תומוקמ רצוי ,תודבוע םיידי לש בר רפסמ שרוד תליאב תורייתה חותיפ
ןיבמ הדובעה ישקבמ לאיצנטופ .ריעה תייסולכוא לודיגב עייסמו הקוסעת
תשיואמ ,ךכמ האצותכ .הז םוחתב קושה תושירדל סחיב ןטק ריעה יבשות
ילעב ץוח יבשות ידי לעו ץראה ןופצמ הייסולכוא ידי-לע ,וז השירד
.רז ןוכרד
.תליאב ינמז יפוא תלעב הייסולכוא תוחתפתהל םידע ונא תונורחאה םינשב
רוקמ שמשמ הלודיגו ,ריעה תייסולכואמ 1/4-כ םויכ הנומ וז הייסולכוא
.היבשות לש םייחה תוכיאב העיגפו םייתרבח םיתומיעל

ירוזא הלועפ ףותיש
הבקעו תליא .םירצמו ןדרי ,לארשי :תונידמ 3-ל שגפמ שמשמ תליא רוזא
םיבושייה ןיב ןילמוג-תקיז תמייק .תויחא םירע יתשכ ,וז דצל וז תונכוש
.הביבסה תוכיאו תורייתה ,הלכלכה ימוחתב הלאה
תריציל םרות ,םידדצה ינשב ,ץראה זכרממ קוחירהו םייזיפה םיישקה
םוהיז ךילהתב אצמנ תליא ץרפמ .םירעה יתש ןיב הלועפ ףותישלו רשק
ילכלכה ומויקל סיסבה תא סורהל לולע רבטצמ קזנו ,ךשמתמ יגולוקא
םויכ אצמנ - ןדריבו םירצמב ,לארשיב - ץרפמה רוזא לכ .רוזאה לכ לש
ןדרי ןיבל לארשי ןיב םולשה ימכסה תובקעב .חותיפ לש ץאומ ךילהתב
לאיצנטופה תא שממל הרטמב םידדצה ןיב הלועפ ףותיש קזחתמ ,םירצמו
:םיפתושמ םינקתמו תופתושמ תויתשת לצנל תורשפאה תקדבנ . רוזאב םולגה
םוחתב הלועפ ףותיש ,לזרב תוליסמו םישיבכ ,םייריוואו םיימי םילנימרט
.דועו תורייתה םוחתב םיפתושמ םיטקייורפ חותיפ ,הקוסעתה