םייודפ בשומ

תעונת ידי-לע 1950, ץרמב 6-ב דסונ ( 'א הרמיא ) םייודפ בשומ
.ןמית יאצוי ידיב ,םיבשומה
,הרמיא םשב הרטשמ תנחת םש-לע ) 'תוראמיא'ה שוג יבשומ 5-מ דחא
תפתושמ תינכת - 'בגנה לעפמ' תרגסמב םקוה בשומה . ( םויכ םירוא ץוביק
םיבשומ תורשע ומקוה וב - לארשיל תמייקה-ןרקהו תידוהיה תונכוסל
.תונושארה 50-ה תונשב בגנה יבחרב
ונב ךשמהבו ,םילהואב הליחת וררוגתה ,םילוע תונחממ ואבוהש םיבשותה
םע ,חיט אלל ,ר"מ 40 לדוגב םינבמ :םינושארה םהיתב תא םהידי-ומב
.רצחב םימו םיתוריש
,םרכ ,הדש ילודיגב םיקסועה ,םיבשות 500-כ בשומב םיררוגתמ םויכ
.ץוח תודובעו תפר ,תוממח