םחורי - היצינפ לעפמ

םקוה היצינפ לעפמ .1947 תנשב הדסונש ,תיכוכז רוצייל הרבח
לודגה שתכמב םיאצמנה םלגה ירמוחל ךומס ,םחוריל חרזממ
.תיכוכזה תיישעת תא םישמשמהו
ותרצותו ,תיכוכז רוצייל ץראב דיחיה לעפמה אוה היצינפ
.ץראב ימוקמה קושה תא רקיעב תשמשמ
םינוש םירצותל רוציי יספ 5-ו םיינרדומ םירונת ינש לעפמב
תיכוכז ילכ ,תונצנצ ,םינוש םילדגב םיקובקב) תיכוכז לש
הנתשמו ,ימוקמה קושה יכרוצל םאתומ רוצייה ךילהת .(דועו
לעפמה לש תיכוכזה ירצות .הלא םיכרצל םאתהב רצק ןמז ךות
,הלדגו תכלוהה ,תילארשיה ןוזמה תיישעתל םג םמצע תא םימיאתמ
.םידחוימה היכרצלו
היצינפ לעפמ .הנומידמו םחורימ םבור ,םידבוע 230-כ לעפמב
.'תוישעת רוכ' ןרצנוקל ךייש
תוכיאב םיקסועה םיפסונ םימרוג ףותישב ,לעפמה לחה הנורחאל
,יוסינה .תיכוכז רוזחימו ףוסיא לש ייוסינ עצבמב ,הביבסה
תיכוכז רוזחימ לש םיטביהה לכב קוסעי ,םישדוח 6 ךשמייש
.יצרא הדימ הנקב עוציב תארקל לארשיב