תובקעב יברעמה לובגה ןומיס עצבמ
םירצמ םע םולשה םכסה
. חיפר דיל 1 ‘ סמ לובג ןבא :הנומתב

ימואלניבה לובגה וק ךרואל היהי תונידמה יתש ןיב לובגהש , עבקנ םולשה םכסהב
הינטירב ןיב 1906-ב הנושארל ןמוסו עבקנ הז לובג . הבאטל חיפר ןיב
ןומיסהמ . ( לארשי - ץראב הטלשש ) היכרותו ( םירצמב השעמל הטלשש )
ךלהמב וזזוה ןה םגו , ( 91 ךותמ ) תודדוב לובג ינבא קר וראשנ ירוקמה
.תושדחה לובגה ינבא תיברמ םוקימ יבגל המכסה התייה תאז תורמל . םינשה
, תפתושמה תיאבצה הדעווה - תתב םיכשוממ םינויד ולהנתה תורחא יבגל
. לובגה ןומיס תרטמל םולשה םכסה תרגסמב המקוהש
דוע ורתונ , 1982 לירפאב - 25ב ימואלניבה לובגל תילארשיה הרזחה רחאל
םירוזאב ןבור . תפתושמ המכסה התייה אל קיודמה ןמוקימ לעש , לובג ינבא 14
- תילארשיו תירצמ :תודוקנ יתש ונמוס םש - םיקחורמ םיילוחו םייררה
.םיכשוממ םינוידו םיינרדומ םיעצמאב תודידמ ירחא הגשוה המכסה . וז דצל וז
םידדצה ינש ידי לע ומתחנש םוליצו םישרת , הפמב הדעות תמכסומ הדוקנ לכ
. תפתושמה הדעוה שאר יבשויל ורבעוהו
םע דדומתהל הדעווה הצלאנ םש , חיפרב סלכואמה רוזאב התייה תפסונ היעב
. שוכר תציצח
רציש רבד , תילתלת רדג החתמנ םהילע , םיתב לע וקלחב ןמוס לובגה וק
םיחטשו םיעטמ וצחנ םולש - םרכ רוזאב . תעגפנה הייסולכואה םע בר חתמ
. םירחא םייאלקח
הסיסבבו לזרב רוניצ השארב , המוטק ןוטב תדימריפכ ובצוע לובגה ינבא
ירוזאבו , ןוט - 2כ היה ןבא לכ לקשמ . תויברעו תוליגר תורפסב רפסמ
. םיקוסמ םג םימעפלו םיש"מגנ תרזעב ובצוה ןה םישק תוריבע
.הבאטב 91 לובג ןבא תבצה םע 1989 ץרמב 15 - ב קר ואולמב םלשוה עצבמה