רוביצה תואירב

תואירבה תכשל תדקמתמ ,םילוחה-תופוק תוקסוע הב ,תפטושה האופרל המלשהכ
תונש תישארמ בגנב תובשייתהה תא הוולמ תורישה .תענומה האופרב בגנב
.םישדחה םיבשומלו עבש-ראבל םינושארה םילועה ועיגה תע - הנידמה
רעפ ,וז הייסולכוא םע תוברתה רעפ לע רשגל התייה הנושארה המישמה
ךירצ היה םתוא ,םינוש תוילטנמו הפש ,םיגהנמ ,תוגהנתה יסופדמ עבנש
,תואירבה םוחתמ םישנא וסיוג ךכ םשל .לכל תוריש ןתמ רשפאלו תונשל
תולחמב לפטל וליחתהש ,תצעיימ תיגולופורתנא ללוכ ,הרבסההו ךוניחה
קותיש ,תמניכ ,תזזג ,תדרג ,תנערג ,תפחש :םישדחה םילועה ברקב וחוורש
.דועו הירלמ ,םידלי
,'בלח תפיט' ללכש ,ףטושה תורישב לחוה ,תורעובה תויעבב לופיטה רחאל
ומכ .דועו הנוכנ הנוזתו הנייגיה ,ןויקינל ךוניח ,םייניש ילופיט
(םימו ריווא תוכיא) תיתביבס תואירב ,האורבת יאשונ תורישה ללכ ןכ
.דועו יגולוכיספ לופיט ,םינוחבא ,םינוסיח םג תורישה ללוכ םויכ .דועו

היה הכשלה הלפיט וב תוליעפה בחרמ .םיקחרמה התייה תירקיעה היעבה
תורידתב עיגהל ידכ .הלא םיתוריש ונתינ םהב ,ץראב םיבחרמה ןיבמ לודגה
יתרובחת ךרעמב ךרוצ היה ,הרוזפב יוודב להאמ לכלו בגנב בשומ לכל העובק
םינושארה םימיבו ,םיתבה ןיב םילודג םיקחרמה ויה םיבשומה ךותב םג .לודג
ןיינב לע לגד תפנה םימעפלו ןומעפ לוצלצב בשומל תוחאה אוב לע זרכוה
.םילוח-תפוק םע ףותישב ,םדא חוכ רשכוה ,תורישה לדג םינשה םע .היינכרצה
תואירב תונחת'ל ךשמהבו ,'דלילו םאל תונחת'ל וכפה 'בלח תפיט' תונחת
תורישה תוחתפתהב השיגהו הסיפתה יוניש לע םג עיבצמ םשה יוניש .'החפשמה
ףיקמ יתעינמ לופיט דעו תוקונית לודיגב הכרדהו לופיטמ :יתואירבה
.החפשמה לכב ללוכו
ואב היתובקעבו , תוינושארה תואירבה תכשלל התייה וללה םימוחתה לכב
בוטה יאופרהו יתעינמה לופיטה תא דחי םינתונה םיפסונ תואירב תודסומ
.בגנה יבשותל רתויב