בבוח תמר
בבוח תמרב לעפמ :הנומתב

בבוח תמר תיתיישעת תימוקמ תושר
תוישעתו תימיכ היישעתל יזכרמ יתיישעת קראפכ 70 - ה תונשב םקוה בבוח תמר
. תורחא תודבכ
.ףדעומ רתאכ וילע ועיבצהש םייגולוקא םירקחמו תוקידב רחאל עבקנ םוקמה
ףתושמ וצ חוכמ , תיתיישעת תימוקמ הצעומכ 1989 תנשב הזרכוה בבוח תמר
םויכ םילעופ הצעומה םוחתב . רחסמהו היישעתה , םינפה , רצואה ירשל
- כ םיקסעומ ולא םילעפמב . םילקימיכה תוישעתב םיזכרתמה , םילעפמ
. םירישי אל 1000 םהמ , םידבוע 2500
. המקה יכילהב םיאצמנ םיפסונ םילעפמ ינש
םילעפמה יגיצנ , הלשממה יגיצנמ תבכרומה , תושרה תצעומ תלעופ םוקמב
המצעל הביצה תושרה . ןזואמ יסחי לקשמב , הביבסב תוימוקמ תויושר יגיצנו
, תאז תרגסמב . בגנב יתיישעת קראפכ בבוח תמר חותיפ , יזכרמ דעיכ
םוחתב , בבוח תמרב תויגולוקאה תויעבה ןורתפב הנוילע תובישח תושרה התאר
. רתאה תוזחו תויתשתה רופיש , ריוואה םוהיז םוחתב , םיכפשה
:םה תושרה לש הלופיט םוחתב םילעפמה ןיב
, הקיטסלפה , תופורתה תיישעתל םילקימיכ םירציימ - םורב תובוכרת
. הקיטמסוקהו םוליצה
םילקימיכו םיקיזמ תרבדה ירמוח , חמוצה תנגהל םירמוח םירציימ - םישתכמ
. היישעתל
, תופורתה תיישעתל םישמשמה , םינידע םילקימיכ םירציימ - קלופוק
. תירנירטוה האופרהו הקיטמסוקה
. תכתמהו למשחה תיישעתל ןסגנוט תקבא םירציימ - קתמ
. םינשדהו ליטסקטה תוישעתל םירצומ רוצייל לעפמ - םורטקפס
ךשמב היה רתאה . הליער תלוספ קוליסל יצרא רתא לעופ הצעומה ימוחתל ץוחמ
רמוח תפילד לש הרקמב רוזאה יבשותל היופצה הנכסה דגנ תרוקיב דקומב םינש
. הלא םירמוחל הפרשמ םוקמב תלעופ הנורחאל . ןכוסמ