( יניס ינצינ ) ענרב שדק בשומ
.םירצמ לובגל ךומס ,תולוחה רוזאב ,ענרב שדק בשומב תוממח :הנומתב

תחאכ ההוזמה ‘ ענרב שדק ‘ רבדמ תאנב ל"חנ תוזחאיהכ 1977-ב םקוה
. יניס חרזמב , המייסק דיל , רבדמב לארשי-ינב לש תונחתה
םילשאל 1980-ב דסיימה ןיערגה רבע םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח רחאל
תנחת לוהינמ סנרפתהו ‘ ץובשומ ‘ כ םייקתה םש - הנצינל ךכ-רחאו
םירצמ לובגל ךומס , הנצינל תינופצ שדחה ומוקמל . ןונזמהו קלדה
. 1986-ב בשומה רבע ,
תוחפשמ 40-כ לעופב וב תויח םויכ ךא , תוחפשמ 80-ל ןנכות בשומה
תוינבגע רקיעב , אוציל תוקרי לש תוממחמ ןבור תוסנרפתמה , תויאלקח
םנוד 5 , חותפ חטש םנוד 30 , תורהנמ םנוד 2 , תוממח םנוד 2 )
. ( החפשמל - םיעטמ
םורדב הנצינ תחתפ לש סלה תועבג לובג לע חותפ רוזאב םקוממ בשומה
םיבייח ןכל , ףרוחב רירק רוזאה . ןופצב רוגע תולוח לש תונוידו ,
עקרקהו םילקאה םימיאתמ , תאז תמועל . םירונתב החימצה יתב תא םמחל
. חתפל וליחתה ותוא , םירישנ עטמל

תוינבגע ) ויתס תוקרי , םרכ םנוד 100 , ןיחלש םנוד 800 בשומל
. הנתוכו המדא יזוגא םילדגמ ץיקב . ( םינולמו
(םיחילמו 380 ‘ פמטב ) םיימרת-ואיגה םימה םה רוזאל ףסונ יסחי ןורתי
תורהנמה תא םיממחמ םימה . בשומה תביבסב םיחודיקמ םיבאשנה ,
עדי תרזעב ) הנשה לכ ךשמב םי-יגד לודיגל םילצונמ םיפדועהו ,
םינידע םיגד םג לדגל תינכתב . ( תליאב םימגאו םימי רקחל ןוכמה לש
. רתוי םיילכלכו רתוי
תולודג םימו ןוה תועקשה תושרודו תויביסנטניא ןה רוצייה תודיחי
. ןטק חטש לע

, תילוחה עקרקה ללגב עבקנ , םירצמ לובגמ ‘ מ 200 , םוקימה
הדש-יבאשמב םידמול םידליה :יתייעב טלחהב קוחירה . תואלקחל הבוטה
םיביברב תוברת יתוריש , הנצינב האפרמ , ( העיסנ תוקד 30 )
. העיסנ העשמ הלעמל קחרמ , עבש-ראבב םירחא םיתורישו ,