לארשי תנידמ לש "האובתה םסא"
.50 - ה תונשב עבש-ראבב חמקה תנחטב האובתה תורוגממ תיינב :הנומתב

ילודיג רקיעב - לארשיב לעב ילודיג לש ירקיעה רוזאה אוה בגנה רוזא
לש לעבה יחטשמ 46% םיווהמ בגנב הדשה ילודיג לש ערזמה יחטש .הדש
לדוג והז .עובק לדוג הז ןותנב תוארל ןיא .ץראה לכב הדשה ילודיג
.םיעקשמה לש תויתנשה תויומכל םאתהב ,הנתשמ
רשאכ ,י"שתב יאלקחה דקפמה ןמל רתויב הריהמ תוחתפתה הלח הז םוחתב
,דבלב םנוד ףלא 61 לע וערתשה בגנה רוזאב הדשה ילודיג לש ערזמה יחטש
הבר תובישח .ץראב הדשה ילודיג לש יצראה ערזמה יחטשמ 13%-כ קר ויהו
הדימב הלא םיחטש ולדג תרקסנה הפוקתב .הטיחה יחטש תבחרהל ןאכ תעדונ
.תרכינ
,ןיוצי .םוגרוסה יחטשו הרועשה יחטש םג ובחרתהו ולדג ךכל ליבקמב
ערזמה יחטשו ,בגנב החלפה תודשמ רכינ קלח םידבעמ םיוודבה יטבש יכ
לובי .םנוד ףלא 450-ל םיעיגמ םהידי-לע םידבועמה הרועשו הטיח לש
תודונתה .םיניערג ןוט ףלא 25 דע 20-ל עיגמ םיוודבה לש הרועשהו הטיחה
שיגדהל שי .םילקאה יאנתב ,רומאכ ,תורושק לעבה יחטש ףקיהב תורכינה
תודונתה וליאו ,מ"מ 200-כ אוה הז רוזאב םיעקשמ לש יתנש-ברה עצוממה יכ
.רתויב תורכינ תויהל תולוכי תויתנשה
תובשייתה תרוצב טלחומה םפקיהו ,םיצוביקה ידיב םיקזחומ לעבה יחטש בור
דוביעבש לעבה יחטש ולדג תאז תמועל .תרקסנה הפוקתב הנתשה אלו טעמכ וז
רוזאב) בגנב תיפותישה תובשייתהב לעבה יחטש לכ ךס .ךרעב 55%-ב םיבשומה
רכינ לודיג והז .םנוד ףלא 501-ל םיעיגמ (לעב יחטש ללכ ןיא הברעה
.תונורחאה םינשה 40 ךשמב 44%-ב םכתסמ אוהו ,ל"נה יאלקחה דקפמל האוושהב
לודיגל בגנה לש ותמורת יהוזו ,הטיח יחטשב הלח תירקיעה תובחרתהה
לארשי תרציימ ,עודיכ .הז יסיסב רצומב לארשי לש תימצעה הקפסאה תלוכיב
.הטיח לש תימוקמה הכירצהמ 40%-כ תונורחאה םינשב
:קנע תורוגממ יתש 50-ה תונשב בגנב ומקוה הטיחה יניערג תריגא םשל
דיל ,ריבד ץוביק תודשב היינשהו ,חמק תונחט הדילו ,עבש-ראבב תחא
.ץראה ןופצל םיניערג ענשל ידכ ,לזרבה תליסמ