רקוב הדש ץוביק

תצובק ידי-לע ,םידקונ לש יאלקח ביטרפואוקכ 1952 תנשב םקוה ץוביקה
'הדבוע' עצבמב הז ריצב הרבעש ,בגנה תביטח יאצוי םיררחושמ םילייח
תונויסינב וקסע םה תונושארה םינשב .רורחשה תמחלמ יהלשב ,תליא שוביכל
.ןאצ הערמבו רגנ תואלקחב םינוש

.הלשממה תושארמ רטפתהש ,ןוירוג-ןב דוד םוקמב בשייתה 1953 תנשב
םג בשייתהל וררועל ידכ רעונל תישיא המגוד תוארהל הצר הז והשעמב
עונצ ףירצב ררוגתה אוה .ולוכ רוביצה תועדומל ותולעהלו ,בגנב ןכ
יעושו םיאנידמ חריא ובו ויתונורכיז תביתכב קסע וב ,ןורחאה ומוי דע
.םירייתלו רעונ ינבל לגרל היילע דקומ ףירצה הווהמ םויכ .םלוע

,םירחא םיקשמ ינבו ץראהמ םיניערג ירבח םתיצחמכ ,םירבח 130 קשמב
,םידסיימה תרובחמ דחא שי םירבחה ןיב .ל"וחמו ץראהמ וטלקנש תוחפשמ ראשהו
.קשמ ינב רפסמו
םירישנ יעטמ ,םיקיבד םיטרסל 'קיבד' לעפמ :םה םיירקיעה קשמה יפנע
ןכו ,תיסחי רקה ףרוחל םימיאתמה , ( שמשימו תונירטקנ ,םיקסרפא )
.םימה ריחמ ללגב תמצמטצמ תואלקחה .םיתיז

ילודיג ףנע םג קשמל ךא ,ןופצב שיכל רוזאב םיאצמנ קשמה יחטש תיברמ
םילדגמ ב"שע תווחב .ויתסב המדא-יחופתב רקיעב החמתמה ,וילא ךומס הדש
.עבש-ראבמ םיבשומ םימ םע הבוחוח
.ינויסינ ןיי םרכ עטינ - םילשאב תירוזאה תונויסינה תווח עויסב
אל ) דבלב םיחורפא תוקהל םילדגמ וב ,לולה אוה תידוחיי תוחמתה
. ( םידוה וא םיציב ,רשב תולוגנרת ,תויגרפ
תורייתו ( הנכות תיב ) רקוב בדש לעפמ םה םיפסונ רוציי יפנע
. ( ןוירוג-ןב ףירצ דיל ןונזמה )

,'העורה ןוינח' אצמנ ,ןומר-הפצמל ישארה שיבכה דיל ,ץוביקל ךומס
החצרנש ,רפורפ הרברב ,ץוביקה לש ןאצה תעור םש-לע היורקה הפי השרוח
.1952 תנשב םיננתסמ ידי-לע םוקמ תברקב