( ‘ יניס תמחלמ ‘ ) ‘ שדק ‘ עצבמ
בשומב ,תיפקיה החטבא תוריפחב ,שדק עצבמ ל"כטמר ,ןייד השמ :הנומתב
.םיחטבמ

. 1956 רבמבונל 5 ה דע רבוטקואל 29
בגנב דושו חצר יעוריאו תולבח , םיננתסמ תורידח לש הרוש תובקעב
לע טלחוה , תפרצו הינטירב תכימת לש תוינידמ תוביסנבו , ינופצה
בולישב , יניס יאה - יצחב ירצמה אבצה רוגימל ףקיה - בחר עצבמ
. ריוואו ןוירש , םילגר , םינחנצ תוחוכ
ריצ :םיירקיע םיריצ השולשב ונממ ואציו בגנב וכרענ עקרקה תוחוכ לכ
הנצינ ריצ ;הלתימ - ל ‘ חנ - דמת - הליתנוכ - ןראפ לחנ
שירע - לאל חוכה לצפתה הז ריצמ ) הליגע - ובא - המייצק -
סאר - תליא ריצו ; ( םורדב הלתימהו ל ‘ חנו , ןופצב חיפרו
. ‘ חיש - לא - םראש - ינארצנ סאר - בהד - בקנ - לא -
עצבמה םויס תא ןייצמ , רבמבונב - 5ב ‘ חיש - לא םראש שוביכ
.
הלתימה רבעמב וחנצוהש םינחנצ תוחוכ ולעפ , עקרקה תוחוכל ליבקמב
םייתפרצו םייטירב תוחוכו , עקרק תורטמ ףקת ריוואה - ליח . רוט - אבו
. הלעתה ירע תא ושבכו םיירצמה הפועתה תודש תא וציצפה
בקע ינידמ ןולשיכב עצבמה םייתסה , ריהזמה יאבצה ןוחצינה תורמל
טקשל בגנה יבושיי וכז תאז תורמל . יניסמ תגסל יאקירמא םוטמיטלוא
ועייסש , הזע תעוצר חטשל ם"וא ילייח תסינכמ האצותכ , עצבמה תובקעב
. םיננתסמ תרידח תעינמב