םירושק עדימ יפד

בגנב תינוריעה תובשיתהה - 180 בגנ

בגנב חותיפה ירע ינושאר - םורד בושקית

לויט ילולסמ רגאמ - תינונס

Municipality of Arad

WUJS Institute Arad