םירושק עדימ יפד

ילש םיקפוא

ןוירוג-ןב תיב - ןוירוג-ןב דוד םייח תורוק

ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו ןוכמה