םירושק עדימ יפד

רקוב הדש תשרדמ

ןוירוג-ןב תיב - ןוירוג-ןב דוד םייח תורוק

ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו ןוכמה

תילגנא - לארשי תמוקתב םינויע