םירושק עדימ יפד

Berr-Sheva Sights and Places - Education

עבש ראב - יגוגדפה זכרמה

עבש-ראב תיגולונכטה הללכמה

בגנה רעש תללכמ

בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא